Informacje prasowe


07.11.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wsparcie dla firm w ramach współpracy Banku Millennium i Grupy EBI

Małe i średnie firmy mogą już korzystać w Banku Millennium ze wsparcia wynikającego ze współpracy banku z Grupą EBI. Bank rozszerzył ofertę kierowaną do polskich przedsiębiorców, odpowiadając na ich potrzeby płynnościowe oraz inwestycyjne. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego przedsiębiorcy otrzymują korzystne warunki finansowania.

Dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym Bank Millennium wzmacnia cele UE w zakresie wspierania wzrostu oraz innowacji, badań i rozwoju przedsiębiorczości.

- Wsparcie przedsiębiorstw jest bardzo istotne szczególnie teraz, gdy działanie w przestrzeni biznesowej niesie za sobą szereg nieprzewidywalnych wyzwań i wymaga od firm elastycznego i szybkiego działania. Współpraca z Grupą EBI jest dodatkową wartością dla klientów naszego banku, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej złożonej i dynamicznej sytuacji gospodarczej – powiedział Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.

Dzięki umowie portfelowej, zawartej pomiędzy Bankiem Millennium a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z dogodnych warunków finansowania mogą skorzystać również klienci Millennium Leasing. Firmy, których transakcje zostały zakwalifikowane do programu, otrzymają obniżenie marży w przypadku finansowania leasingiem.

Kto może wnioskować o wsparcie w Banku Millennium?

  • Małe i średnie firmy, zgodnie z definicją unijną.
  • Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  • Przedsiębiorcy, których działalność oraz przeprowadzana inwestycja nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz które nie są kontrowersyjne pod względem etycznym i moralnym.
  • Przedsiębiorca, który uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Dodatkowo finansowanie, o które wnioskuje przedsiębiorca nie może być objęte wsparciem innej pomocy publicznej np. gwarancjami BGK czy dotacjami.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska powiedziała – Bardzo nas cieszy, że Bank Millennium, dzięki naszej współpracy, uruchamia dodatkowe możliwości finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań by w tym trudnym czasie jak najsilniej wspierać MŚP, gdyż to one są kołem zamachowym gospodarki i w znacznej mierze od tego sektora zależy jej rozwój. Dla EBI wspieranie MŚP jest jednym z priorytetów i jesteśmy zdeterminowani, by w miarę możliwości je zwiększać.

- Dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz współpracy z Bankiem Millennium, Europejski Fundusz Inwestycyjny może zaoferować polskim przedsiębiorcom alternatywne możliwości finansowania co z pewnością przełoży się na rozwój inwestycji, zwłaszcza w regionach objętych polityką spójności UE. Wierzymy, że wspieranie małych i średnich firm jest kluczowym zadaniem i dołożymy starań by kontynuować to wsparcie – powiedział Alain Godard, Dyrektor Naczelny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Bank Millennium i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI) połączyły swe siły, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności, a także kompensowania ograniczeń inwestycyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotkniętych kryzysem COVID-19. W tym celu Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium. Bank Millennium będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MŚP poprzez nowe kredyty w łącznej kwocie ok. 4,2 mld zł (co odpowiada 6-krotności transzy podporządkowanej i 2-krotności transzy uprzywilejowanej). 80% finansowania jest również kierowane do MŚP w regionach spójności w Polsce i pomaga zmniejszyć dysproporcje regionalne – przyczyniając się w ten sposób do realizacji Celu Spójności UE.


Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe środki finansowe na rozsądne inwestycje, aby przyczynić się do osiągnięcia celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomoc w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał podwyższonego ryzyka i kapitał wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. W tej roli EFI wspiera cele UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia.

Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG) został utworzony przez Grupę EBI z wkładami Polski i innych państw członkowskich UE w celu ochrony przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem COVID-19. Korzystając z gwarancji w wysokości prawie 25 mld euro, EFG umożliwia EBI i EFI udzielanie pożyczek, gwarancji, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, instrumentów kapitałowych i innych instrumentów finansowych dostępnych głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. EFG jest częścią pakietu naprawczego Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie łącznie 540 mld euro na pobudzenie tych części gospodarki UE, które najbardziej ucierpiały.


Bank Millennium

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Jest bankiem cyfrowym, dąży do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce. Priorytetem banku jest ułatwianie codziennego życia klientom poprzez oferowanie im wygodnego i intuicyjnego dostępu do usług finansowych i pozafinansowych. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez bank zmian jest klientocentryzm i dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika.

Znajomość polskiego rynku finansów bank zbudował na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełnia ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem banku.

Bankowość przedsiębiorstw Banku Millennium, poprzez doradców i specjalistów produktowych, oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe dopasowane do specyfiki działalności biznesowej klientów. Podstawą budowania relacji z klientami jest zrozumienie ich wizji i aspiracji oraz wsparcie rozwoju ich biznesu nie tylko w zakresie finansowania działalności firmy, ale również dostarczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które digitalizują i automatyzują procesy współpracy z bankiem. Bardzo wysokie zadowolenie klientów bankowości przedsiębiorstw potwierdzane jest wynikami corocznych wewnętrznych badań satysfakcji.