Informacje prasowe


26.03.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

W dniu 26 marca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium.

- Bank Millennium w 2017 r. osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 681 mln zł, przy rosnącej efektywności działania: współczynnik ROE osiągnął 9,3%, a wskaźnik koszty/dochody 45,8%. Bank ogłosił nową strategię na lata 2018-2020 obejmującą wymierne cele finansowe oraz zakładającą klientocentryzm, dalszą cyfryzację oraz masową personalizację. Zostało to docenione przez Akcjonariuszy, kurs akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w minionym roku wzrósł o 72%. Uważam, że wypłata dywidendy jest fundamentalną sprawą dla spółki akcyjnej, dlatego gdy warunki zewnętrzne na to pozwolą, Bank zamierza powrócić do polityki wypłaty dywidendy w wysokości 35-50% zysku netto - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Akcjonariusze reprezentujący 76,69% kapitału Banku, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w minionym roku obrotowym, przedstawionymi przez Pana Joao Bras Jorge, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r., obejmujące m.in. wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2017 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2017.

Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Rada Nadzorcza Banku, nowej trzyletniej kadencji (2018-2020) składać się będzie z 12 członków. W jej skład weszły następujące osoby: Pan Nuno Manuel da Silva Amado, Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança, Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, Pani Anna Jakubowski, Pan Grzegorz Jędrys, Pan Bogusław Kott, Pan Andrzej Koźmiński, Pan Alojzy Nowak, Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, Pan Miguel Maya Dias Pinheiro, Pan Dariusz Rosati, Pan Lingjiang Xu.

W związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków w 2018 r. i indywidualnymi zaleceniami Komisji określającymi minimalny poziom wskaźników kapitałowych, Zarząd Banku zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatrzymanie w Banku całości zysku netto za 2017 r. Akcjonariusze, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku i opinią Rady Nadzorczej, zdecydowali, iż cały zysk netto Banku wynoszący 649 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy, co wpłynie w istotny sposób na dalszą poprawę i tak wysokich współczynników kapitałowych Banku (21,9%) i Grupy Kapitałowej (22%).

Akcjonariusze dokonali też zmian w Statucie Banku dotyczących składu i kompetencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, jednostek nadzorowanych przez Prezesa Zarządu oraz systemu kontroli wewnętrznej mających na celu dostosowanie Statutu do obowiązujących przepisów prawnych.

Pełna treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.