Informacje prasowe


21.09.2001

Restrukturyzacja Banku i wzmocnienie bazy kapitałowej

Wraz z ukształtowaniem się stabilnego akcjonariatu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. oraz po połączeniu BBG S.A. z BIG BANKIEM S.A. rozpoczął się proces aktywnego dostosowywania połączonego Banku do wymagań Klientów i wyzwań jakie niesie konkurencyjny rynek usług finansowych. Proces ten , ujęty w ramy kilkunastu programów i zaplanowany na lata 2001-2002 , w pierwszej kolejności przyniósł nową, precyzyjną segmentację klientów. Jej najistotniejszym elementem jest wyodrębnienie wyspecjalizowanych Linii Biznesowych oferujących swoje usługi poszczególnym segmentom Klientów poprzez własne sieci sprzedaży.

Usługi dla Klientów detalicznych oferuje sieć Millennium (220 działających placówek spośród 400 planowanych docelowo), współpracę z małymi przedsiębiorstwami prowadzi nowa sieć Millennium Biznes ( 79 punktów działających w Polsce z około 100 planowanych), serwis dla średnich przedsiębiorstw zorganizowany został w Regionalnych Centrach Współpracy z Klientami znajdujących się we wszystkich 16 województwach, a usługi dla Klientów strategicznych Banku zostały skupione w centralnej jednostce o zasięgu ogólnopolskim. Oferta Banku rozbudowana została o kompleksowe usługi z zakresu bankowości prywatnej oferowane przez specjalne stworzoną , posiadająca odrębną identyfikację i indywidualny system obsługi, sieć Millennium Prestige ( pracę rozpoczęły 2 spośród 16 planowanych oddziałów tej sieci)
 
Powstanie nowych linii biznesowych i zmodyfikowana organizacja współpracy z Klientami umożliwia tez rozpoczęcie krzyżowej sprzedaży produktów przez poszczególne sieci oraz rozwój usług bankowo-ubezpieczeniowych (bancassurance). Jednocześnie Bank za jeden z najistotniejszych priorytetów uznaje rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji oferując możliwość korzystania z nich Klientom ze wszystkich segmentów rynku a jego oferta bankowa uzupełniana jest przez specjalistyczne oferty ( leasing, usługi maklerskie, faktoring) firm z Grupy BIG.
 
W celu zapewnienia wysokiej jakości operacyjnej i organizacyjnej sprawności jednostkom współpracującym z Klientami Bank realizuje głęboką restrukturyzację funkcji wsparcia. Najważniejsze z działań w tym zakresie związane są z przeprowadzonym unowocześnieniem systemu informatycznego ICBS Release 7.1 stanowiąc wstęp do stworzenia w oparciu o ten system jednej , wspólnej platformy operacyjnej dla całego Banku. Istotne zmiany dotyczą też centralizacji i reorganizacji procesu kredytowania umożliwiająca skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych i ich lepszą jakość, centralizacji funkcji back office zrealizowanej już w obszarze kart płatniczych, kartotek Klientów, rozliczeń i współpracy z operatorami zewnętrznymi i firmami zależnymi oraz zarządzania gotówką.
Realizacja tych programów związana jest z koniecznością zmiany struktury zatrudnienia i przygotowania pracowników do zadań wynikających z powstania nowych linii biznesowych i reorganizacji pracy służb wsparcia. Program tych zmian ma charakter ciągły, a jego tempo związane jest z finalizowaniem prac poszczególnych projektów programu restrukturyzacyjnych.
Nowa segmentacja Klientów, rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji , wzrost liczby placówek detalicznych z 200 (30.09.1999) do 348 (31.08.2001), zindywidualizowanie obsługi w segmencie przedsiębiorstw oraz reorganizacja funkcji operacyjnych pozwoliły Bankowi zwiększyć liczbę obsługiwanych Klientów detalicznych z 755 tys. (30.09.1999) do 927 tys. (31.08.2001), zwiększyć liczbę aktywnych kart płatniczych z 456 tys. (31.12.2000) do 557 tys. (31.08.2001) a także uzyskać przyrost portfela kredytowego o 13,4 % w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku 2001.
 
Warto podkreślić fakt rosnącej akceptacji Klientów Banku dla korzystania z elektronicznych kanałów dystrybucji ( wielofunkcyjne bankomaty, centrum usług telefonicznych – dla Klientów indywidualnych i system ESOBIG dla firm). Prawie 50% wszystkich operacji detalicznych Millennium dokonywanych jest przy użyciu elektronicznych kanałów dystrybucji : liczba transakcji bankomatowych w sieci 662 bankomatów platformy detalicznej Millennium i 207 bankomatach w innych oddziałach Banku wynosi 2.192 tys. miesięcznie (stan na 31.08.2001) w porównaniu z 1.579 tys. według stanu na 30.09.1999 roku. Liczba transakcji dokonywanych miesięcznie za pośrednictwem centrum usług telefonicznych wzrosła z 11 tys. we wrześniu 1999 roku do 183 tys. w sierpniu 2001 roku, a liczba Klientów korzystających z systemu ESOBIG wzrosła ponad 10-krotnie w ciągu ostatnich dwóch lat i wynosi aktualnie 1749 użytkowników.
 
Prowadzone przez Bank programy rozwoju działalności biznesowej i restrukturyzacji funkcji wsparcia związane są z poważnymi nakładami inwestycyjnymi skoncentrowanymi w krótkim czasie. Pełna , zgodna z przyjętymi planami, realizacja programów restrukturyzacyjnych i wiążących się z nimi projektów inwestycyjnych ma strategiczne znaczenie dla przyszłego rozwoju Banku. Dlatego też, po dokonaniu stosownych analiz, Bank uznał, że ich skuteczna realizacja w przyszłości wymaga wzmocnienia jego bazy kapitałowej.
 
Plan wzmocnienia bazy kapitałowej Banku zakłada:
* podwyższenie kapitału akcyjnego o 764 mln złotych poprzez emisję w trybie prawa poboru 424.590.872 akcji w cenie emisyjnej 1,8 zł za akcję w stosunku 1:1 (zakładany termin realizacji - koniec roku 2001 )
* zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej (prawdopodobnie poprzez emisję obligacji) o wartości nominalnej 275 mln zł na okres 10 lat ( zakładany termin realizacji – paĽdziernik-listopad 2001 )
 
W celu przedstawienia propozycji wzmocnienia bazy kapitałowej Banku i uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań, Zarząd Banku zwołał na dzień 22 pażdziernika 2001 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w programie którego znajdują się uchwały dotyczące zarówno podwyższenia kapitału akcyjnego jak i zaciągnięcia pożyczki podporządkowanej.
 
Decyzje te zbiegły się w czasie ze zmianą przez Bank polityki tworzenia rezerw oraz wyceny portfela zabezpieczeń w oparciu o koncepcje wartości godziwej / wartości likwidacyjnej. W konsekwencji zmian powyższych zasad i w oparciu o prognozowany rozwój sytuacji makroekonomicznej, w tym przede wszystkim tempa rozwoju gospodarki w najbliższej przyszłości, Bank postanowił także zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy utworzenie specjalnego Funduszu Rozwoju i Ryzyka. Na ten fundusz złożą się obecne kapitały rezerwowe Banku i część jego kapitału zapasowego w łącznej szacunkowej kwocie 740 mln zł. Fundusz ten , po jego powstaniu, zostanie wykorzystany zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą Banku i użyty zostanie na sfinansowanie prowadzonego programu restrukturyzacji Banku oraz odpisy na ryzyka.
 
W efekcie wzmocnienia bazy kapitałowej BIG Bank GDAŃSKI S.A. spodziewa się osiągnięcia w grudniu 2001 roku współczynnika wypłacalności na poziomie 10,9% i współczynnika pokrycia rezerwami (wg. standardów międzynarodowych) powyżej 75%.W perspektywie średnioterminowej ( rok 2005) proponowane rozwiązania powinny umożliwić osiągnięcie ROE na poziomie 18-20%.
 
Strategiczne plany rozwoju Banku i jego restrukturyzacji prowadzone są przy wsparciu i we współpracy z Banco Comercial Portugues, partnerem i akcjonariuszem BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., który poinformował o planach zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w BBG S.A. oraz złożył w Komisji Nadzoru Bankowego wniosek o zgodę na zwiększenie swojego udziału w kapitale BBG SA do 50% .