Informacje prasowe


24.01.2001

Ogłoszenie

Ogłoszenie adresowane do Akcjonariuszy BIG BANKU S.A. (dawniej Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.)

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałami walnych zgromadzeń akcjonariuszy BIG BANKU S.A.(dawniej Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) i BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., dnia 5 stycznia 2001 roku nastąpiło połączenie obu banków przez przeniesienie całego majątku BIG BANKU S.A. na BIG Bank GDAŃSKI S.A. w zamian za akcje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. wydawane akcjonariuszom BIG BANKU S.A. przez BIG Bank GDAŃSKI S.A.
 
Zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwałach walnych zgromadzeń, każdemu uprawnionemu akcjonariuszowi BIG BANKU S.A. za jedną akcję BIG BANKU S.A. zostaną przyznane dwie akcje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Akcje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. będą przyznawane dotychczasowym akcjonariuszom BIG BANKU S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BIG-BG S.A., w Punkcie Obsługi Klienta w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 15. Do dnia 22 stycznia 2002 r. czynności związane z potwierdzeniem legitymacji do otrzymania akcji oraz podpisaniem umowy przez akcjonariusza można dokonywać również w innych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BIG-BG SA. Lista Punktów Obsługi Klienta, z podaniem danych adresowych została podana poniżej. Wydawanie akcji rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2001r. Czynności związane z otrzymaniem akcji można dokonywać w godzinach otwarcia Punktów Obsługi Klienta.
 
Do otrzymania akcji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. uprawnieni są:
  1. właściciele akcji imiennych BIG BANKU S.A. wpisani do księgi akcyjnej BIG BANKU S.A. w dniu wykreślenia BIG BANKU S.A. z rejestru, tj. 5 stycznia 2001 r.,
  2. właściciele akcji BIG BANKU S.A. na okaziciela, którzy przedstawią w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. dokument akcji BIG BANKU S.A. albo odcinek zbiorowy tych akcji,
  3. właściciele akcji na okaziciela BIG BANKU S.A. złożonych do depozytu prowadzonego przez BIG BANK S.A., jeżeli akcje pozostawały w depozycie w dniu wykreślenia BIG BANKU S.A. z rejestru,
  4. następcy prawni wyżej wymienionych (pod warunkiem należytego wykazania swoich praw).
Osoba zgłaszająca się po odbiór akcji powinna legitymować się aktualnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz złożyć dokument akcji BIG BANKU S.A. (ŁBR. S.A.) Akcje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. mogą być odebrane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do odbioru akcji powinno zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W treści pełnomocnictwa powinny zostać podane:
  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) osoby udzielającej pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych: firma, adres, numer rejestru i oznaczenie Sądu rejestrowego),
  2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) pełnomocnika,
  3. cel udzielenia pełnomocnictwa (wskazanie, iż pełnomocnictwo upoważnia do wszelkich czynności związanych z wydaniem akcji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. w związku z połączeniem BIG BANKU S.A. i BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.),
  4. data,
  5. własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno zostać opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych.
 
Osoby działające w imieniu osób prawnych powinny poza dowodem tożsamości posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru tej osoby prawnej, z którego wynika ich prawo do reprezentowania tej osoby. Pełnomocnicy osób prawnych, powinni przedstawić ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego im przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, wraz z podpisami poświadczonymi notarialnie.
 
Zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi przyznanie akcji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. nastąpi przez zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych dotychczasowego akcjonariusza BIG BANKU S.A. wskazanym przez akcjonariusza lub otwartym w tym celu przez Dom Maklerski BIG-BG S.A. Przez okres jednego roku od dnia rozpoczęcia wydawania akcji, tj. do dnia 22 stycznia 2002 r., akcjonariusze BIG BANKU S.A., nie posiadający rachunku papierów wartościowych, będą zwolnieni z opłat za otwarcie takiego rachunku w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. w celu zapisania na nim akcji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.
 
Wszelkie dodatkowe informacje związane z wydawaniem akcji, można uzyskać w siedzibie Domu Maklerskiego BIG-BG S.A., przy Al. Jana Pawła II 15, w Warszawie, pod numerem telefonu 0-22-697-68-30 lub bezpośrednio w lokalu Domu Maklerskiego BIG-BG SA, w godzinach 7.30 - 19.00, od poniedziałku do piątku.
 
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.