Informacje prasowe


08.12.2003

Nowe serie obligacji Banku Millennium SA

W dniach 8-12 grudnia 2003 roku dostępne są na rynku kolejne serie obligacji własnych Banku Millennium wyemitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji. Bank oferuje trzy serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,1 mld złotych i terminach wykupu odpowiednio 12, 24 oraz 36 miesięcy.

Rentowność poszczególnych serii przedstawia się następująco:
 • Obligacje 12 - miesięczne (Seria B6M12)
  Realna rentowność obligacji serii B6M12 może wynieść nawet do 4,25% w skali roku, co uwzględniając oczekiwane zwolnienie podatkowe odpowiada 5,24% na lokacie terminowej.
   
 •  Obligacje 2 -letnie (seria B7M24)
  Realna rentowność obligacji serii B7M24 może wynieść nawet do 4,46% w skali roku, co uwzględniając oczekiwane zwolnienie podatkowe odpowiada 6,25% na lokacie terminowej.
   
 • Obligacje 3-letnie (seria B8M36)
  Realna rentowność obligacji serii B8M36 może wynieść nawet do 4,46% w skali roku, co uwzględniając oczekiwane zwolnienie podatkowe odpowiada 6,25% na lokacie terminowej.
Obligacje sprzedawane są w następujących transzach:
 • w Transzy Małych Inwestorów (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 50 Obligacji)
 • w Transzy Dużych Inwestorów (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji )
 • w Transzy Premiowej (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 Obligacji) 
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, Bank umożliwi wcześniejszy odkup obligacji na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym, dzięki czemu zysk będzie zwolniony z opodatkowania.
 
Obligacje dostępne będą bez opłat subskrypcyjnych, a Klientom nie posiadającym rachunku inwestycyjnego Bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunku w Millennium Domu Maklerskim bez dodatkowych opłat.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE, oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium S.A oraz Punktach Obsługi Klienta Mllennium Domu Maklerskiego S.A.
Prospekt emisyjny II Programu Obligacji Banku Millennium S.A. oraz prospekty emisyjne poszczególnych serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Millennium Domu Maklerskim oraz na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.