Informacje prasowe


09.06.2010

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych - Bankowych Papierów Wartościowych Złota Strategia I oraz Petroleo I.

Począwszy od czerwca 2010 r. Bank Millennium oferuje nowe produkty strukturyzowane w formie Bankowych Papierów Wartościowych (BPW). BPW są rodzajem papierów wartościowych, których emisja odbywa się na podstawie prawa bankowego i jest zastrzeżona wyłącznie dla banków. Dotychczas Bank Millennium, w ofercie produktów strukturyzowanych, posiadał emitowane przez Bank obligacje strukturyzowane, oferowane potencjalnym inwestorom w ramach niepublicznych propozycji nabycia obligacji (tj. kierowanych do mniej niż 100 indywidualnie oznaczonych osób). Wprowadzenie BPW otwiera nieograniczonej liczbie inwestorów możliwość uzyskania dostępu do produktów strukturyzowanych Banku.
BPW Strukturyzowany Złota Strategia I to trzyletni produkt denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się wartości indeksu GOLD TRENDVOL STRATEGY INDEX. Indeks bazuje na funduszu SPDR Gold Trust, który inwestuje w złoto, a zmiany cen jednostek uczestnictwa funduszu odzwierciedlają zmiany cen złota na rynku. Celem indeksu jest generowanie pozytywnych stóp zwrotu zarówno podczas wzrostu, jak i spadku cen złota. 
 
Zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły:
Jeżeli wartość indeksu wzrośnie, formuła wypłaty w terminie wykupu ma postać:
100% kapitału + 100% zmiana wartości indeksu
Jeżeli wartość indeksu pozostanie na niezmienionym poziomie lub spadnie, produkt gwarantuje 100% zwrot zainwestowanego kapitału w terminie wykupu.
Najważniejsze informacje o BPW Strukturyzowanych Złota Strategia I:

 • Okres subskrypcji: 7 czerwca 2010 r. - 24 czerwca  2010 r. do godz. 16.00
 • Data rozliczenia transakcji: 30 czerwca 2010 r. do godz. 11.00
 • Okres inwestycji: 3 lata
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Termin wykupu:  8 lipca 2013 r.
 • Minimalna kwota: 25.000 PLN
 • Gwarancja kapitału: 100% w terminie wykupu

BPW Strukturyzowany Petroleo I to trzyletni produkt denominowany w PLN, powiązany z ceną ropy naftowej.
Charakterystyka nastawienia inwestycyjnego dla tego produktu zakłada możliwość nieznacznego zniżkowania cen ropy naftowej w perspektywie kilku najbliższych miesięcy, z uwzględnieniem, że w długim terminie ceny tego surowca mogą rosnąć. Wartość początkowa inwestycji zostanie ustalona jako najniższy poziom ceny kontraktu na cenę ropy naftowej uzyskany na giełdzie NYMEX w ciągu pierwszych dwóch miesięcy trwania inwestycji. Finalna kwota rozliczenia płatna w terminie wykupu będzie zależała od zachowania się cen ropy naftowej w okresie inwestycji oraz od tego, na jakim poziomie znajdzie się cena ropy w dacie końcowej obserwacji.
Najważniejsze informacje o BPW Strukturyzowanych Petroleo I:

 • Okres subskrypcji: 7 czerwca 2010 r. - 24 czerwca  2010 r. do godz. 16.00
 • Data rozliczenia transakcji: 30 czerwca 2010 r. do godz. 11.00
 • Okres inwestycji: 3 lata
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Termin wykupu: 9 lipca 2013 r.
 • Minimalna kwota: 25.000 PLN
 • Gwarancja kapitału: 100% w terminie wykupu

Kwota rozliczenia płatna w terminie wykupu BPW Strukturyzowanego Petroleo I uzależniona jest od ceny kontraktu terminowego na ropę WTI, notowanego na giełdzie NYMEX i wyliczana jest według następującej formuły:

 • W pierwszych dwóch miesiącach inwestycji codziennie obserwowana jest cena zamknięcia kontraktu terminowego na ropę WTI. Najniższa cena kontraktu zaobserwowana w tym okresie jest ustalana jako wartość początkowa dla inwestycji.
 • Jeżeli od trzeciego miesiąca inwestycji aż do końca jej trwania referencyjna cena ropy będzie kiedykolwiek na poziomie => 160% swojej wartości początkowej, w dniu wykupu klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

W przeciwnym wypadku:

100 % kapitału + Max (0%, zmiana ceny ropy)
Produkty strukturyzowane Złota Strategia I i Petroleo I są oferowane we wszystkich Centrach Finansowych Banku Millennium na terenie całego kraju.

Niniejsza informacja ma charakter prasowej informacji ogólnej i jej celem jest przedstawienie jedynie podstawowej charakterystyki oferowanego przez Bank produktu finansowego. Natomiast wiążące i szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Bank Millennium, zawierają wyłącznie odpowiednie Propozycje nabycia określonych serii BPW oraz stanowiące ich integralną część Warunki Emisji. W szczególności, dokonując opisu Produktu zawartego w niniejszej informacji, dla uzyskania przystępności opisu posłużono się w niektórych przypadkach określeniami uproszczonymi, odzwierciedlającymi w uogólniony sposób mechanizm funkcjonowania Produktu, nie zaś jego wiążące formalno-prawne ujęcie, które zawierają wyłącznie Warunki Emisji.