Informacje prasowe


03.06.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Kolejny Złoty Listek CSR przyznany Bankowi Millennium

Wieloletnie działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej Grupy zostały po raz kolejny docenione Listkiem CSR tygodnika Polityka. Nagrodę Złotego Listka CSR Magdalenie Trzynadlowskiej, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium wręczył Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są od wielu lat integralną częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii na lata 2022-2024. Zaangażowanie Banku i Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego w odniesieniu do głównych grup interesariuszy szczegółowo prezentuje Raport ESG za 2021 roklink otwiera się w nowym oknie, który jest szesnastym rocznym raportem niefinansowym Grupy Banku Millennium.

W nowej strategii Bank po raz pierwszy określił cele w zakresie ochrony klimatu: redukcję o połowę własnych emisji gazów cieplarnianych w 2022 r. w porównaniu z 2020 r. oraz planuje osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych Banku do 2027 r. i pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050. Grupa Banku Millennium ma także aktywnie wspierać klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzieli w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne. W działania na rzecz środowiska, w tym finansowanie energooszczędnych inwestycji, Bank angażuje się od lat.

Dla Banku Millennium istotne jest nie tylko dochodzenie do założonych w strategii celów, ale także sposób ich osiągania, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, postępowanie zgodnie z wysokimi standardami jakości i etyki w procesie sprzedaży i oferowanych usługach. Nazwa nowej strategii „Inspirują nas ludzie” podkreśla wagę przywiązywaną do uwzględniania opinii pracowników, a także klientów oraz społeczności, w której Bank funkcjonuje. Rosnące znaczenie zagadnień ESG dla działalności Grupy Banku Millennium znalazło odzwierciedlenie w powołaniu Komitetu Zrównoważonego Rozwoju oraz Biura Zrównoważonego Rozwoju.

Kolejne wyróżnienie Listkiem CSR to nie tylko docenienie wysokiej jakości dotychczasowych zrównoważonych aktywności Banku Millennium. To także potwierdzenie słuszności obranego kursu włączającego kwestie ESG jako integralną część w strategię biznesową Banku. Byliśmy, jesteśmy i będziemy odpowiedzialną instytucją, pozytywnie wpływającą na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne – mówi Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Gościem specjalnym tegorocznej Gali wręczenia Listków CSR Polityki był prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i profesor nauk o Ziemi, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity, którego mecenasem od 17 lat jest Bank Millennium, prof. Szymona Malinowskiego uhonorowano Nagrodą dla Największej Osobowości Festiwalu.

Listki CSR, coroczne zestawienie firm najbardziej zaangażowanych społecznie, jest przygotowywane już od 11 lat przez tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku oceniane były nie tylko działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2021 r., ale aktywności w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Ze względu na obecną sytuację na rynku i zaangażowanie firm oraz organizacji na rzecz Ukrainy organizatorzy postanowili ocenić także potencjał zaangażowania firm na rzecz Ukrainy oraz wskazać główne bariery związane z tymi działaniami i pomocą. W tym roku po raz pierwszy został wręczony Zielony Listek CSR – dla firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z dostawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami.

(na zdjęciu od lewej: red. Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka, Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura ESG Banku Millennium, Prof. Szymon Malinowski, Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego)