Informacje prasowe


01.02.2011

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2010

Grupa Kapitałowa Banku Millennium zakończyła rok finansowy 2010 zyskiem netto w wysokości 326 mln zł. Oznacza to wyraźną poprawę rentowności działania w porównaniu z rokiem 2009, kiedy to zysk netto wyniósł 1,5 mln zł. Grupa osiągnęła tak dobry wynik dzięki znacznemu wzrostowi dochodu z działalności podstawowej, ścisłej kontroli kosztów operacyjnych oraz niższym potrzebom związanym z tworzeniem nowych rezerw na ryzyko kredytowe.

Główne osiagnięcia finansowe w 2010 roku

 • Wyraźna poprawa zyskowności: zysk netto osiągnął 326 mln zł,
 • Szybka odbudowa dochodu na działalności podstawowej, zwłaszcza marży odsetkowej: dochód z działalności podstawowej wzrósł o 33% r/r, z czego wynik z tytułu odsetek o 46%; uzyskano dodatnią marżę na depozytach,
 • Ścisła kontrola kosztów operacyjnych: koszty wzrosły 5,9% w 2010 r. po redukcji o 14,2% w 2009 r.,
 • Redukcja kosztów ryzyka i stabilizacja jakości portfela kredytowego: stabilizacja udziału kosztów z utratą wartości na poziomie poniżej 6%; koszt ryzyka spadł ze 127 p.b. do 65p.b. r/r,
 • Wysoki współczynnik wypłacalności i stabilny poziom płynności: bardzo wysoki współczynnik wypłacalności na poziomie 14,4% oraz wskaźnik kredyty/depozyty zbliżony do 100%,
 • Wzrost kapitalizacji rynkowej: kapitalizacja rynkowa wzrosła o 46% r/r dzięki emisji akcji i wzrostowi kursu o 16%

Główne osiągnięcia biznesowe w 2010 roku

 • Solidny wzrost depozytów i jeszcze szybszy wzrost produktów inwestycyjnych: depozyty wzrosły w roku 2010 o 12% r/r, a produkty inwestycyjne o 19%,
 • Wzrost kredytów pod silnym wpływem zmienności kursów walutowych: kredyty ogółem wzrosły w 2010 r. o 10%, a bez wpływu zmian kursowych - o 2%,
 • W obszarze leasingu i faktoringu osiągnięto cele na rok 2012: udział w rynku na poziomie 7% w nowych kredytach,
 • Udane przesunięcie biznesu w stronę MSP: 30% wzrostu kredytów MŚP,
 • Wzrost sprzedaży krzyżowej (cross-sellingu): prawie 3,8 mln produktów w posiadaniu Klientów; współczynnik sprzedaży krzyżowej wzrósł do 3,41.

Wyniki Grupy Banku Millennium w 2010 roku. Pełna treść informacji prasowej.