Informacje prasowe


18.03.2011

Bankowy papier wartościowy Kurs na Złoto I w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi emisję nowego produktu strukturyzowanego Kurs na Złoto I, powiązanego z ceną złota.

Kurs na Złoto I to trzyletni bankowy papier wartościowy denominowany w złotych, z pełną ochroną kapitału w dacie zapadalności. Zysk z produktu uzależniony jest od kształtowania się ceny złota - inwestor zarabia na jej wzroście.
Zysk uzależniony jest od wartości złota wyrażonej w dolarach amerykańskich według danych z London Gold Market i ustalany na podstawie kwartalnych obserwacji cen złota (w %). Kwartalne zmiany ceny złota stanowić będą podstawę do wyliczenia finalnej stopy zwrotu. Cena złota obserwowana na koniec kwartału jest jednocześnie ceną początkową dla kolejnego kwartału.
Kwota wykupu produktu Kurs na Złoto I obliczana jest na podstawie następującej formuły:
100% + MAX [0%, SUMA KWARTALNYCH WYNIKÓW]

  1. Jeżeli w danym kwartale ceny złota wzrosły o więcej niż 10%, do wyliczeń przyjmuje się 10%. 
  2. Jeżeli w danym kwartale ceny złota spadły o więcej niż 10%, do wyliczeń przyjmuje się -10%.

Najważniejsze informacje o BPW Kurs na Złoto I:

  • Emitent: Bank Millennium
  • Okres subskrypcji: od 10 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r., do godz. 16.00
  • Data rozliczenia transakcji: 31 marca 2011 r. do godziny 11.00
  • Okres inwestycji: 3 lata
  • Data wykupu: 2 kwietnia 2014 r.
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota: 25 000 zł
  • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100% zainwestowanego kapitału.