Informacje prasowe


15.06.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium udostępnił firmom e-gwarancję

E-gwarancja, w odróżnieniu od tradycyjnej papierowej gwarancji bankowej, wystawiana jest w formie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Firma może pobrać gwarancję szybko i wygodnie w serwisie bankowości internetowej Millenet. Bank może też przesłać gwarancję na wskazany przez klienta adres e-mail, również kontrahenta.

- Cyfryzacja dotyka niemal każdej branży. Coraz więcej usług świadczonych jest drogą elektroniczną. Duże zmiany zachodzą również w bankowości dla firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu cyfrowych rozwiązań, coraz częściej też papierowe dokumenty zastępowane są elektronicznymi odpowiednikami. Wszystko to ma na celu uproszczenie obiegu dokumentów, skrócenie czasu realizacji zleceń, zapewnienie większej transparentności oraz obniżenie kosztów. Co więcej, dzięki e-gwarancji firma może uczestniczyć w postępowaniach zamówień publicznych, gdzie warunkiem udziału jest złożenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej. – mówi Joanna Zembalska, Kierująca Wydziałem Finansowania Handlu w Banku Millennium.

Klienci firmowi Banku Millennium mogą zlecać wystawienie e-gwarancji online w serwisie Millenet dla Przedsiębiorstw (moduł Finansowanie handlu) lub w tradycyjnej papierowej formie. Podpisany elektronicznie dokument gwarancji przesyłany jest przez bank na wskazany w zleceniu adres email (może być to adres klienta lub kontrahenta - beneficjenta gwarancji),bądź udostępniany klientowi do pobrania w serwisie internetowym Millenet.

Weryfikacja autentyczności podpisów elektronicznych jest możliwa bezpośrednio w pliku z e-gwarancją, przy wykorzystaniu funkcjonalności programu Adobe Reader. Po kliknięciu w przycisk „Panel Podpis”, a następnie w „Sprawdź poprawność wszystkich” podpisy są zweryfikowane - ich autentyczność potwierdza pojawiający się komunikat. Łatwy i szybki sposób weryfikacji podpisów jest niewątpliwie dużym uproszczeniem dla beneficjentów gwarancji przy sprawdzaniu podpisów gwaranta. Lista pełnomocników banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji jest dostępna na stronie www.bankmillennium.pl (ścieżka dostępu: Produkty -> Finansowanie Handlu -> Gwarancje -> E-gwarancje). Dodatkowo, na zlecenie klienta, Bank Millennium może przesłać potwierdzenie udzielenia e-gwarancji w formie komunikatu SWIFT do banku beneficjenta.

Pod względem prawnym gwarancja zapisana w postaci pliku i podpisana przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowi oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej i zgodnie z polskim ustawodawstwem traktowana jest na równi z gwarancją w formie papierowej, opatrzoną własnoręcznymi podpisami.