Informacje prasowe


31.01.2023

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium - dodatni wynik netto i istotna poprawa współczynników kapitałowych w 4 kwartale 2022 roku

Wstępne wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 4 kwartałach 2022 roku.

Po okresie negatywnych wyników, w 4 kwartale 2022 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł +249 mln zł (strata 1 015 mln zł po 4 kwartałach). Po wyłączeniu kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, kosztów wakacji kredytowych i po dodaniu hipotetycznego podatku bankowego, wynik netto w 4 kwartale wyniósłby +694 mln zł (+2 241 mln zł w całym 2022 roku). Na koniec 2022 roku współczynniki kapitałowe wróciły do poziomów znacząco powyżej wymaganych minimów – wskaźnik TCR wzrósł do 14,4%, a T1 do 11,3%.

- W 4 kwartale, mimo wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, osiągnęliśmy długo oczekiwany dodatni wynik netto (+249 mln zł), co pokazuje siłę działalności podstawowej Banku. Wierzę, że jest to początek powrotu do trwałej rentowności i szybkiego zakończenia Planu Naprawy i Planu Ochrony Kapitału. W procesie odbudowy pozycji kapitałowej Banku wykorzystujemy istniejące zasoby wewnętrzne – realizujemy cele biznesowe, dokonaliśmy dwóch sekurytyzacji syntetycznych portfela wierzytelności korporacyjnych i MŚP, korzystamy z obniżenia przez KNF wymogów kapitałowych. Dzięki temu współczynniki kapitałowe wróciły do poziomów znacząco przewyższających wymagane minima. Skupiamy się na realizacji strategii biznesowej na lata 2022-24. Zrealizowaliśmy kilkanaście istotnych inicjatyw, a zdecydowana większość wskaźników monitorujących wykonanie celów wskazuje pozytywny trend. Jesteśmy na dobrej drodze, by dotrzymać obietnic złożonych w strategii – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Jesteśmy nadal otwarci na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania z kredytobiorcami hipotecznymi w CHF. W 2022 roku zawarliśmy 7 943 ugód (1 312 w 4 kwartale), a od początku 2020 roku, kiedy proces został uruchomiony na dużą skalę, blisko 18 000 ugód. W efekcie liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2022 roku o blisko 9 600 (jest ich teraz 38 011), co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku – dodał Joao Bras Jorge.

Następujące wydarzenia 4 kwartału 2022 roku są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

 • wynik z odsetek skorygowany o koszt wakacji kredytowych nieco spadł kw/kw po sześciu kwartałach nieprzerwanego wzrostu; wzrost r/r pozostał na wysokim poziomie 63% ale zaczął zwalniać;

 • kwartalna marża odsetkowa (NIM) zawęziła się do 463 p.b. z 479 p.b. w 3kw22 głównie z powodu wyższego kosztu depozytów; marża aktywach dalej się poprawiała choć w wolniejszym tempie;

 • niewielkie zmniejszenie portfela kredytowego (netto/brutto -3%/-2% r/r) z największym spadkiem kw/kw w segmencie korporacyjnym (ogólnie niższy apetyt na ryzyko w bieżącym kwartale, wzmocnione przez wcześniejsze spłaty, sprzedaż ekspozycji kredytowych oraz spisania); portfel detaliczny zmniejszył się o 2% kw/kw i 3% r/r głównie z powodu zmniejszającego się portfela kredytów hipotecznych; wakacje kredytowe, niższe uruchomienia (4kw22: 0,9 mld zł, w całym 2022 r.: 6,6 mld zł, -34% r/r) zmniejszyły wielkość portfela kredytów hipotecznych w zł, podczas gdy portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych dalej się kurczył (-30% r/r, -15% kw/kw) w wyniku zmian kursów walut, spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) oraz dobrowolnych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 8,9% (kredyty udzielone przez BM: 8,1%) z 12,4% (11,4%) w tym samym okresie ubiegłego roku; niehipoteczne kredyty detaliczne nieznacznie wzrosły kw/kw oraz r/r, częściowo dzięki relatywnie stabilnej produkcji kredytów gotówkowych (4kw22: 1,4 mld zł, 2022 r.: 5,4 mld zł, -3% r/r);

 • wysoka efektywność kosztowa w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; stabilna liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 80, tj. 1% od 4kw21), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji (liczba oddziałów własnych spadła o 34 jednostki, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,52 mln, wzrost o 11% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,24 mln, wzrost o 17% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody (z wył. kosztu wakacji kredytowych) („K/D”) był na poziomie poniżej 33% w porównaniu z 47% w tym samych okresie roku ubiegłego a wskaźnik K/D z wyłączeniem wakacji kredytowych, BFG/IPS, portfela FV oraz kosztów związanych z hipotekami walutowymi pozostał na niskim poziomie około 30% w porównaniu do poziomu 47% w tym samym okresie ubiegłego roku;

 • generalnie stabilna jakość portfela kredytowego (wskaźnik NPL w wysokości 4,45% na koniec 2022 r. w porównaniu z 4,54% na koniec września 2022 r.) i umiarkowany koszt ryzyka (45 p.b. w porównaniu z 56 p.b. w 3kw22 i na poziomie 44 p.b. w całym roku 2022) częściowo dzięki sprzedaży kredytów niepracujących (4kw22: 45 mln zł); trendy były nieco rozbieżne w podstawowych segmentach ale „efekt mianownika” tym razem odegrał większą niż zwykle rolę; w segmencie detalicznym nastąpiło niewielkie zwiększenie wskaźnika NPL ale wartość kredytów w tzw. koszyku 3 spadła w okresie; natomiast w segmencie korporacyjnym wskaźnik NPL spadł do 3,1% z 3,8% na koniec września br. po spłatach/sprzedaży/spisaniu ekspozycji kredytowych; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami poprawiło się do 70% z 69% na koniec 3kw22;

 • depozyty klientów były stabilne w kwartale z depozytami detalicznymi rosnącymi o 3% kw/kw i depozytami korporacyjnymi spadającymi o 5%; struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 29% na koniec grudnia 2022 r. w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym się dalej, do poziomu 78%;

 • wskaźniki kapitałowe znacznie się poprawiły (skonsolidowany TCR: 14,4%/T1: 11,3% w porównaniu z odpowiednio 12,4% i 9,4% na koniec września br.) i znalazły się z powrotem powyżej wymaganych minimalnych poziomów jak opisano powyżej; pozytywny wynik finansowy w okresie (i w efekcie zmniejszona tegoroczna skumulowana strata), istotnie poprawiająca się wycena portfela obligacji i, nie mniej ważny, 8%-owy spadek aktywów ważonych ryzykiem (RWA) (transakcja sekurytyzacyjna obniżająca RWA o ponad 1 mld zł i redukcja ekspozycji korporacyjnych) miały największy wpływ;

 • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne nieco wzrosły kw/kw i przekroczyły poziom 6,4 mld zł podczas gdy tempu spadku r/r spowolniło do 28%.Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: Relacje inwestorskie - O Banku - Bank Millenniumlink otwiera się w nowym oknie