Informacje prasowe


27.10.2023

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium - dobre wyniki biznesowe, dbałość o doświadczenie klienta, czwarty z rzędu kwartał dodatniego wyniku netto

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 3 kwartał i pierwszych dziewięć miesięcy 2023

W 3 kwartale 2023 roku Grupa Banku Millennium osiągnęła zysk netto w wysokości 103 mln zł oraz 461 mln zł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku. Wrzesień 2023 r. był dwunastym kolejnym miesiącem, w którym wynik netto był dodatni. Zysk netto 3 kwartału 2023 roku skorygowany o koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i po uwzględnieniu hipotetycznego podatku bankowego byłby rekordowy, na poziomie 819 mln zł (9M23: 2 237 mln zł, +45% r/r).

Współczynniki kapitałowe poprawiły się znacząco w raportowanym okresie – współczynnik kapitałowy T1 Grupy wzrósł do 13,5% z 11,7% na koniec czerwca 2023 r. Wart podkreślenia jest fakt, iż Bank wyemitował czteroletnie obligacje o wartości 500 mln EUR spełniające wymogi MREL, domykając w ten sposób deficyt w stosunku do wymogów regulacyjnych.

- W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku osiągnęliśmy znaczący skonsolidowany zysk netto w wysokości 461 mln zł, dzięki dobrym wynikom biznesowym bankowości detalicznej i korporacyjnej, mimo, iż koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wciąż stanowiły istotne obciążenie. - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Pod względem biznesowym to był dobry kwartał. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o ponad 32 tys. do poziomu blisko 2,98 mln klientów. Zdalne kanały banku cieszyły się jeszcze większą popularnością. Z bankowości elektronicznej korzystało 2,66 mln klientów, a z aplikacji mobilnej ponad 2,4 mln, co oznacza wzrost w skali roku aż o 11%. Na koniec kwartału depozyty klientów osiągnęły poziom 106,2 mld zł, wyższy o 9% r/r (+6% kw/kw). Bank zwiększył sprzedaż kredytów hipotecznych, zawarł nowe umowy o łącznej wartości prawie 1,3 mld zł (+36% kw./kw.) i osiągnął udział w rynku na poziomie blisko 10%. Sprzedaż kredytów gotówkowych była na poziomie 1,66 mld zł, co stanowiło istotny wzrost, o 9 %, w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. W bankowości korporacyjnej Bank nadal rozwijał cyfrową obsługę klientów, m.in. wprowadził kolejne funkcje w nowej aplikacji mobilnej dla firm, która została zbudowana całkowicie on nowa pod kątem technologicznym, z nowym designem, skupionym na wygodzie użytkownika, o dużych możliwościach personalizacji. - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Bank koncentrował się niezmiennie na wysokiej jakości i dbałości o pozytywne doświadczenie klienta w kontaktach z bankiem, za co został nagrodzony pierwszym miejscem w obu kategoriach rankingu magazynu Newsweek: Bankowość tradycyjna i Bankowość zdalna. To kolejna uznana w sektorze i ważna dla banku nagroda w tym roku – w maju zdobył pierwsze miejsce w rankingu Złoty Bank, za najlepszą wielokanałową obsługę klientów.

- Kontynuowaliśmy zawieranie ugód w kredytobiorcami kredytów walutowych. Od początku roku 2020, kiedy ugody zaczęły być aktywniej oferowane, do końca września br. zawarliśmy ponad 20 000 polubownych ugód. Stanowi to ponad 33% liczby umów kredytowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych aktywnych w momencie startu programu oferowania ugód. Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka i dlatego pozostaje otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania, między innymi przewalutowania kredytów na zł, przedterminowe częściowe lub całkowite spłaty. - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Kluczowe elementy wyników Grupy w 3kw23 były następujące:

 • wynik odsetkowy skorygowany o koszt wakacji kredytowych wzrósł o 3% kw/kw (9M23: +16% r/r) dzięki połączeniu wyższej liczby dni kalendarzowych w raportowanym okresie z przyrostem aktywów odsetkowych netto („IEA”) o ponad 10% co przewyższyło negatywny wpływ powoli spadających rynkowych stop procentowych; wielkość oraz dochodowość portfela dłużnych papierów dalej rosła a struktura portfela kredytowego zmieniała się z pozytywnym skutkiem dla wyniku odsetkowego; dynamika wzrostu r/r dalej zwalniała z powodu efektu wysokiej bazy i wyniosła 8% w raportowanym kwartale;
 • kwartalna marża odsetkowa (NIM) nieco spadła (477 p.b.) z rekordowego poziomu 485 p.b. w 2kw23 ale był to w znacznej mierze efekt „mianownika” (wysoki wzrost IEA) jako że marża przychodowa poprawiła się w okresie a koszt depozytów nieznacznie spadł;
 • efektywność kosztowa pozostawała wysoka (koszty operacyjne w 9M23 bez kosztów BFG/IPS wzrosły o 14% r/r w porównaniu z 32%-ym wzrostem raportowanych przychodów) w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami z mocną odpowiedzią w obszarze kosztów na rosnącą presję na przychody; liczba pracowników pozostawała mniej więcej stabilna (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 66, tj. 1% w 3kw23 i nie zmieniła się od końca 2022 r.), optymalizacja sieci dystrybucji była kontynuowana (liczba oddziałów własnych spadła o 31 jednostek, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) i była komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,7 mln, wzrost o 7% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,4 mln, wzrost o 11% r/r);
 • portfel kredytowy nie zmienił się w okresie (kredyty netto/brutto odpowiednio -6% r/r) ze zmianami portfela walutowych kredytów hipotecznych (raportowany -15% kw/kw i ponad 50% w dół r/r) pozostającymi główną determinantą zmian; portfel kredytowy bez walutowych hipotek praktycznie nie zmienił wartości we wszystkich kategoriach (+1% kw/kw i -1% r/r); portfel walutowych kredytów hipotecznych w wielkości raportowanej w bilansie dalej szybko się kurczył w wyniku zmian kursów walut, spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów), spisań oraz dobrowolnych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie, udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 5,2% (kredyty udzielone przez BM: 4,6%) z 10,2% (9,4%) w tym samym okresie ubiegłego roku;
 • portfel niehipotecznych kredytów detalicznych wzrósł o 2% kw/kw oraz o 5% r/r, głównie dzięki poprawie sprzedaży kredytów gotówkowych (sprzedaż kredytów gotówkowych 1,7 mld zł, wzrost o 9% r/r w samym 3kw23, podczas gdy ich sprzedaż w 9M23 wyniosła 4,8 mld zł, rosnąc o 19% r/r); udział rynkowy BM w sprzedaży w 3kw23 wyniósł 10,4%, a w 9M23 10,7%, nieco powyżej poziomu 10,3% w 9M22; sprzedaż (wypłaty) kredytów hipotecznych w PLN wzrosła w 3kw23 znacząco i rosnąc o 27% kw/kw do poziomu 1,3 mld zł przekroczyła poziom 1 mld zł po raz pierwszy od 3kw22; sprzedaż w 9M23 wyniosła 3,2 mld zł i pozostała na poziomie znacząco poniżej (43%) sprzedaży w tym samym okresie ubiegłego roku; udział rynkowy Banku w sprzedaży w 3kw23 wyniósł 8,7% a w 9M23 9,5% w porównaniu do odpowiednio 10,7% w 3kw22 i 12,9% w 9M22;
 • jakość portfela kredytowego była stabilna w 3kw23, ze wskaźnikiem NPL rosnącym nieznacznie do poziomu 4,7% z 4,5% na koniec czerwca br.; segment kredytów konsumenckich (wyższy wolumen kredytów w Koszyku 3, portfel bez wzrostu) był głównym źródłem tej zmiany; cały segment detaliczny pokazał wzrost wskaźnika NPL do poziomu 4,9% z 4,8% na koniec czerwca br., podczas gdy w segmencie przedsiębiorstw, podobnie, wskaźnik NPL wzrósł nieznacznie do 3,7% z 3,6% (głównie efekt zmniejszającego się mianownika czyli wielkości portfela kredytowego, jako że wolumen kredytów w Koszyku 3 nie zmienił się kw/kw); pokrycie kredytów niepracujących rezerwami zmieniło się nieznacznie (72% z 73% na koniec czerwca br. oraz 70% na koniec 2022 r.); koszt ryzyka pozostał niski (31 p.b. w 3kw23, 9M23: 40 p.b. w porównaniu do 44 p.b. w 9M22) dzięki ciągle niskiemu kosztowi ryzyka w segmencie przedsiębiorstw;
 • depozyty klientów wzrosły o 6% kw/kw i 9% r/r z depozytami detalicznymi rosnącymi o 4% kw/kw i depozytami korporacyjnymi o 11%; kierunek zmiany struktury depozytów znowu się zmienił i udział depozytów terminowych wzrósł do poziomu 37% z poziomu 35% na koniec czerwca br. (33% na koniec roku 2022 oraz 18% na koniec 2021 r.); płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym dalej się do poziomu poniżej 70%;
 • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne dalej rosły w ujęciu kw/kw (+3% w 3kw23); na poziomie ponad 7,4 mld zł urosły one mocno r/r (+16%);
 • współczynniki kapitałowe poprawiły się zauważalnie (skonsolidowany TCR: 16,6%/T1: 13,5% w porównaniu z odpowiednio: 14,6%/11,7% na koniec czerwca br.) i w rezultacie nadwyżka powyżej wymaganych minimalnych poziomów zwiększyła dalej do odpowiednio 4 punktów procentowych/3,3 punktu procentowego; poprawa w tym kwartale była przede wszystkim efektem zaliczenia zysku netto z 1 poł. 2023 r do kapitału regulacyjnego (78 p.b. wpływ na wskaźnik T1), transakcji sekurytyzacji portfela należności leasingowych (47 p.b.) oraz niższej negatywnej wyceny portfela obligacji oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego („DTA”) (46 p.b.);
 • we wrześniu br. Bank wyemitował warte 500 mln EUR obligacje spełniające wymogi MREL (4NC3) które w połączeniu z ww. poprawą współczynników kapitałowych przyczyniły się z nadwyżką do likwidacji niedoboru względem śródokresowego wymogu MREL + CBR; w rezultacie w październiku br., BFG uchyliło procedurę administracyjną w stosunku do Banku, która między innymi, zakazywała wypłaty przez Bank zysków powyżej maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie związanej z minimalnym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (M-MDA); Bank zamierza wypełnić wymogi MREL na koniec roku 2023 r.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie.