Informacje prasowe


26.07.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium – ponadprzeciętny zysk, rekordowa sprzedaż kredytów

Wyniki Grupy Banku Millennium za 1 półrocze 2018 roku

W 1 półroczu 2018 roku zysk netto grupy Banku Millennium wyniósł 348 mln zł (wzrost 11% r/r.), a liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 79 tys. do 1,714 mln. Zysk netto w 2 kwartale osiągnął ponadprzeciętną wartość 192,7 mln zł (+24 % kw./kw.). Tak dobre wyniki to rezultat konsekwentnego, organicznego wzrostu biznesu, który umożliwił wzrost przychodów przewyższający wzrost kosztów.

- W pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku ponownie osiągnęliśmy doskonałe wyniki. Bank wypracował 348 mln zł zysku netto, pozyskał 79 tys. nowych klientów indywidualnych i otworzył milionowe Konto 360°. Dwucyfrowe wzrosty r/r odnotowała większość kluczowych linii biznesowych, w tym portfel kredytów konsumpcyjnych (+14%), hipotek złotowych (+23%) i kredytów dla przedsiębiorstw (+12%). Świetne wyniki biznesowe pozwalają na wzrost przychodów i w konsekwencji zysku netto zgodnie z założeniami strategii Banku na lata 2018-2020 - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Najważniejsze wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk netto Banku Millennium w pierwszej połowie 2018 roku wyniósł 348 mln zł, co oznacza wzrost o 11% ponad zysk osiągnięty w analogicznym okresie 2017 roku. Oba okresy są zniekształcone jednorazową wpłatą całorocznej składki restrukturyzacyjnej na BFG. W momencie korekty wyniku o to zniekształcenie, zysk netto Grupy w pierwszej połowie 2018 roku wyniósłby 365 mln zł.

W 1 półroczu 2018 roku konsekwentnie dobre wyniki biznesowe były głównym czynnikiem poprawy dochodowości: przychody operacyjne wzrosły o 5,4% rocznie i przewyższyły wzrost kosztów (+4% r/r). Rosnąca dochodowość umożliwiła utrzymanie ROE na poziomie 9,5% a wskaźnika koszty/dochody na poziomie 46,4% (oba wskaźniki zostały skorygowane w celu wyrównania obciążenia składką restrukturyzacyjną BFG). Bank Millennium utrzymał wysoką jakość aktywów (w tym portfela kredytowego), płynności oraz wskaźników kapitałowych.

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

Od początku roku liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 78,7 tys. (tylko w 2 kwartale o 38,7 tys.) i na koniec drugiego kwartału wyniosła 1,714 mln. Od początku roku otwarto 196 tys. nowych rachunków bankowych, w czym największy udział miało Konto 360°. W kwietniu br. w konkursie Złoty Bankier Konto 360°zdobyło I miejsce w kategorii Najlepsze konto osobiste, a w maju otwarto milionowy rachunek. Na dobre wyniki akwizycji miała również wpływ kontynuacja programu rekomendacyjnego „Lubię to Polecam”, w którym do końca czerwca zarejestrowało się blisko 270 tys. klientów. Baza aktywnych klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła w omawianym okresie do 1,24 mln (o 17% r/r), w tym liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do 817 tys. (wzrost o 36% r/r).

W pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku wewnętrzna rywalizacja między biznesem kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych zakończyła się imponującym remisem. Zarówno nowa sprzedaż kredytów hipotecznych jak i pożyczek gotówkowych osiągnęła rekordową wartość 1,6 mld zł. W przypadku kredytów hipotecznych był to wzrost o 53% w stosunku do 1 połowy 2017 roku, a w przypadku gotówkowych o 41%.

Pozwoliło to Bankowi zająć piątą pozycję na rynku sprzedaży nowych hipotek z udziałem około 7%. W tym samym okresie podpisano o 26% więcej umów i przyjęto o 16% więcej wniosków hipotecznych niż rok wcześniej. Tylko w 2 kwartale 2018 roku sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 15% kw./kw., osiągając wartość 863 mln zł. Tak dobry wynik to efekt poprawy procesów operacyjnych i świetnie funkcjonującego modelu współpracy z pośrednikami. Mimo presji ze strony rynku, sukces został odniesiony przy niezmienionych warunkach cenowych. By zapewnić średnio i długoterminowe finansowanie niezbędne dla dalszego rozwoju kredytowania nieruchomości, Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego.

Tylko w 2 kwartale 2018 roku sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła 822 mln zł zapewniając 7% kwartalnego wzrostu. Dwucyfrowe wzrosty odnotowano we wszystkich kanałach sprzedaży tego produktu, z czego najwyższe w kanałach elektronicznych (+ 140% r/r). Jest to wynik doskonałej prezentacji pożyczki w wersji cyfrowej i szybkości procesu dostarczania jej na konto klienta. Suma kredytów udzielonych klientom indywidualnym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęła wartość 35 mld zł brutto.

Na koniec 1 półrocza 2018 roku łączne środki klientów indywidualnych zdeponowane w Banku Millennium osiągnęły wartość 53 mld zł, rosnąc o 8% r/r. Motorem wzrostu było przede wszystkim zwiększenie wartości środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych o 14% r/r.

Cyfrowe ułatwienia:

otwieranie konta z poziomu aplikacji mobilnej przez osoby, które nie są jeszcze klientami Banku - po pobraniu ze sklepu aplikacji, dostępna jest opcja złożenia wniosku o Konto 360o. Wystarczy wypełnić wniosek i umowa zostanie dostarczona przez kuriera.

udogodnienia w aplikacji mobilnej - odświeżono wygląd strony głównej, a wejście na formularz przelewu BLIK na telefon (płatność P2P) jest teraz możliwe z poziomu ekranu zaraz po zalogowaniu. Podczas realizacji płatności P2P klient widzi od razu, którzy znajomi z listy jego kontaktów w telefonie są zarejestrowani w usłudze (na formularzu obok tych kontaktów pojawia się ikona BLIKA).

rozszerzenie płatności internetowych typu PayByLink o usługę BLIK - podczas zakupów w Internecie, po wybraniu „Millennium – płatności internetowe”, klienci mogą wybrać sposób autoryzacji transakcji. Obok tradycyjnej metody (zalogowanie do bankowości internetowej i potwierdzenie hasłem SMS) mogą wybrać autoryzację kodem BLIK.

rozszerzenie usług e-administracji o wnioskowanie online do programu Dobry Start i Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. W systemie transakcyjnym Millenet i aplikacji mobilnej umożliwiono wygodną aktualizację danych z dowodu osobistego.

możliwość wnioskowania o produkty kredytowe 24h/dobę wraz z możliwością korzystania z ofert promocyjnych. W ramach rozszerzenia oferty inwestycyjnej wprowadzono w Millenecie możliwość zakupu oraz wykonywania transakcji na czterech nowych zewnętrznych funduszach TFI.

Bankowość przedsiębiorstw

W pierwszym półroczu 2018 roku dało się zaobserwować dalsze zwiększenie popytu na finansowanie. Wartość brutto kredytów udzielonych firmom wzrosła o 1,8 mld zł czyli o 12% r/r, a portfel produktów kredytowych, wliczając w to leasing i faktoring, osiągnął wartość 17,1 mld zł. Źródłem zwyżkowego trendu był przede wszystkim dalszy rozwój współpracy z istniejącą bazą klientów oraz pozyskanie nowych relacji.

Portfel leasingowy wzrósł o 12% r/r osiągając poziom 6,1 mld zł. Wartość środków oddanych w leasing w 1 półroczu wyniosła rekordowe 1,66 mld zł (15% wzrost r/r), a jeśli chodzi o wartość odebranych przez klientów przedmiotów leasingu, to było to najlepsze półrocze w historii Millennium Leasing. Również obroty faktoringowe ustanowiły nowe rekordy. W pierwszych sześciu miesiącach roku Bank zrealizował obrót faktoringowy w wysokości 9,44 mld zł (wzrost o 18% r/r), a aktywa faktoringowe osiągnęły poziom 2,46 mld zł. Kwota transakcji finansowania handlu (gwarancje i akredytywy) czynnych na koniec pierwszego półrocza osiągnęła wartość 887 mln zł, co stanowi wzrost o 31% r/r.

Wolumen rachunków bieżących uzyskał na koniec 1 półrocza 2018 roku wartość 7,6 mld zł rosnąc 15% r/r; nastąpił również 13% wzrost liczby przelewów krajowych, 31% wzrost liczby przelewów zagranicznych i 31% wzrost liczby transakcji kartowych. Wolumen transakcji walutowych wzrósł o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku, przy dynamice przychodów na poziomie 10%.

Realizując długoterminową strategię wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw i ułatwiania finansowania różnego typu klientom Bank kontynuował współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie kredytu na innowacje technologiczne oraz bezpłatnych gwarancji na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych przeznaczonych m.in. na przedsięwzięcia innowacyjne.

Cyfrowe ułatwienia:

e-gwarancja - by jeszcze szybciej i bezpieczniej dostarczać klientom i ich kontrahentom gwarancje, Bank udostępnił nową usługę pod nazwą e-gwarancja. W odróżnieniu od tradycyjnej papierowej gwarancji bankowej, e-gwarancja wystawiana jest w formie elektronicznego pliku PDF z wykorzystaniem bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez dwóch pełnomocników Banku.

split payment - 1 lipca 2018 roku udostępniono firmom mechanizm podzielonej płatności. W ramach usługi Bank otworzył dla każdej firmy dodatkowy rachunek VAT i udostępnił, również online, nowy rodzaj przelewu bankowego – przelew płatności podzielonej/przelew VAT. Informacje o nowym rozwiązaniu były przekazywane przedsiębiorcom m.in. podczas cyklu 10 śniadań biznesowych.

nowy kanał transakcyjny SWIFTNet - pozwala on klientom na przesyłanie do banków plików z płatnościami za pośrednictwem rozwiązania SWIFT FileAct. Płatności - przelewy krajowe, wewnętrzne i zagraniczne - wysłane w sieci SWIFT, po odebraniu przez Bank są od razu kierowane do realizacji. Usługa umożliwia także bankom przesyłanie plików klientom w analogiczny sposób.

nowy moduł zarządzania gotówką - mimo że obrót kartowy systematycznie rośnie, zarządzanie wpłatami i wypłatami gotówkowymi jest nadal istotne dla klientów generujących sprzedaż w gotówce. Nowe funkcjonalności umożliwiają zarządzanie wpłatami otwartymi jednorazowymi oraz zgodnie z harmonogramem.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem:
bankmillennium.pl/documents/10184/26781209/Raport-Grupy-Kapitalowej-Banku-Millennium-za-I-polrocze-2018.zip/

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie RODO – europejska regulacja o ochronie danych osobowych. W pierwszym półroczu Bank Millennium zakończył wszelkie niezbędne prace związane z wdrożeniem nowych przepisów w procesach dotyczących zarządzania informacją o kliencie i jest dostosowany do RODO we wszystkich kluczowych obszarach.