Informacje prasowe


11.05.2020

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium – 1 kwartał 2020 w cieniu koronawirusa

Wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 1 kwartale 2020 roku
W 1 kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 18,1 mln zł (-89% r/r). Z pominięciem pozycji nadzwyczajnych wyniósłby 190 mln zł i utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie. Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2,6 mln (+708 tys. r/r). Bank odnotował rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych (1,34 mld zł; +57% r/r) i wzrost wartości portfela kredytów korporacyjnych (19,6 mld zł; +6% r/r). Od połowy marca bezprecedensowy kryzys spowodowany pandemią COVID-19 w poważny sposób zakłócił funkcjonowanie gospodarki i życia społecznego. Bank natychmiast uruchomił działania pomocowe skierowane do swoich klientów.

- W dobie pandemii COVID-19 najważniejsze stało się bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz płynność obsługi. Większość pracowników Millennium pracuje zdalnie, przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa otwarte są placówki, normalnie funkcjonuje bankowość internetowa i mobilna. Pomimo negatywnego tła ekonomicznego płynność i pozycja kapitałowa Grupy pozostają silne. Jako jeden z pierwszych banków wdrożyliśmy czasowe odroczenie spłat rat pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych i kredytów dla firm. W ramach programu Tarcza Finansowa PFR udostępniliśmy wnioski o wsparcie finansowe bezpośrednio w systemie Millenet - mówi Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. - 92% ankietowanych w kwietniu klientów było zadowolonych z działalności Banku. Większość z nich nie doświadczyła żadnych problemów i doceniła możliwość bankowości internetowej i aplikacji mobilnej*.

- Fundacja Banku Millennium wsparła finansowo Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, który opracował pierwszy polski test na obecność COVID-19 i prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji. Wierzę, że pomoc w zwiększeniu skali i przyspieszeniu procesu testowania Polaków jest warunkiem niezbędnym powrotu do prawdziwej normalności w życiu społecznym i gospodarczym – dodał prezes.

Główne dane finansowe i biznesowe

Zysk pod wpływem kosztów integracji i rezerw nadzwyczajnych

 • W 1 kw. 2020 r. odnotowano zysk netto w wysokości 18,1 mln zł lub po korekcie o pozycje nadzwyczajne/zdarzenia jednorazowe (*) 190 mln zł, tj. na poziomie podobnym jak w poprzednim roku
 • 30 mln zł (24 mln zł po podatku) kosztów integracji związanych z Euro Bankiem, synergii 24 mln zł
 • 55 mln zł wzrostu rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych
 • 60 mln zł (49 mln zł po podatku) wyprzedzająca rezerwa związana z Covid-19
 • Znormalizowany* ROE w wys. 8,4%, a koszty/dochody na poz. 48,3%

(*) bez zdarzeń jednorazowych: w I kw. 2020 r.: 1) koszty integracji (30.1 mln zł), 2) 55,3 mln zł rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, 3) wyprzedzająca rezerwa na Covid-19 w wys. 60 mln zł, 4) liniowa dystrybucja składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wys. 58,2 mln zł; w I kw. 2019 r.: 1) koszty integracji (2 mln zł), 2) 26,9 mln zł uwolnienie rezerwy na podatek od aktywów, 3) liniowa dystrybucja składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wys. 73,3 mln zł;

Wyższe dochody i koszty po połączeniu

 • Przychody operacyjne wzrosły o 24% r/r
 • Wynik z pozycji odsetek wzrósł o 38% r/r
 • Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 19% r/r
 • Koszty operacyjne wzrosły o 28% r/r bez kosztów integracji (raportowany wzrost o 35% r/r) i spadły o 5% kw./kw. po korekcie o koszty integracji i BFG

Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości na poziomie 4,75%
 • Koszt ryzyka** na poziomie 108 p.b. (75 p.b. po wyłączeniu rezerwy na Covid-19)
 • Wskaźnik kredyty/depozyty na niskim poziomie 86%

(**) od kredytów brutto

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne

 • Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Grupy na poziomie 19,5% oraz wskaźnik CET1 na poziomie 16,5% uwzględniając zysk za drugą poł. 2019 r. i znacznie powyżej poziomów wymaganych przez regulatora (odpowiednio 15,4% i 12,2%)
 • KNF zredukował bufor powiązany z kredytami hipotecznymi w walutach obcych do 4,9% w listopadzie 2019 r.
 • Obniżenie bufora na ryzyko systemowe do 0% z 3% w marcu 2020 r.

Bankowość detaliczna

 • 2,6 mln aktywnych klientów (34% r/r); 708 tys. nowych klientów po 1 roku, z uwzględnieniem 494 tys. klientów przejętych wraz Euro Bankiem
 • Roczny wzrost depozytów o 32%
 • Roczny wzrost kredytów o 47% (72% r/r bez walutowych kredytów hipotecznych)
 • Wysoka, 1,3 mld zł, produkcja nowych kredytów hipotecznych oraz pożyczek gotówkowych przekładająca się na wzrost r/r/ portfeli kredytowych o odpowiednio +57% i +31%
 • Przyśpieszenie tempa wzrostu rachunków dla mikroprzedsiębiorstw, wzrost netto aktywnych rachunków o 20 000 r/r (24% nowych rachunków zostało otwartych przez Internet)
 • 96 000 klientów mikrobiznesowych

Bankowość przedsiębiorstw

 • Wolumeny na rachunkach bieżących wzrosły o +39% r/r
 • Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw: +7% r/r
 • 6% roczny wzrost wolumenów w faktoringu
 • Rosnąca liczba i wolumen transakcji na wszystkich głównych produktach dla przedsiębiorstw

Działania pomocowe w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 (marzec/kwiecień 2020)

Od momentu pojawienia się zagrożenia Bank Millennium włożył ogromny wysiłek technologiczny i organizacyjny w kompleksowe wsparcie klientów. Ci, zachęcani do zdalnego bankowania, w dużo większym stopniu niż w poporzednich miesiącach korzystali z bankowości elektronicznej i mobilnej. Liczba logowań do bankowości mobilnej klientów detalicznych wzrosła w marcu do rekordowych 36 mln (33 mln w lutym), a do systemu Millennet do 12 mln (10 mln w lutym).

Udogodnienia dla klientów indywidualnych:

 • Czasowe odroczenie spłaty kredytu dla klientów pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji (zawieszana jest cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania wydłuża się o czas zawieszenia). Na dzień 4 maja, zatwierdzono 41 900 wniosków o wakacje kredytowe, dotyczące funkcjonujących pożyczek gotówkowych, 16 000 wniosków dla kredytów hipotecznych o wartości kredytów odpowiednio 1 191 mln zł i 4 486 mln zł. Liczba wniosków stopniowo spada od czasu wprowadzenia oferty.
 • Płatności zbliżeniowe do 100 zł bez PIN - Bank zwiększył maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych bez podawania PIN-u. Posiadaczom kart Visa udostępnił płatności Garmin Pay, w których limit nie obowiązuje.
 • Otwarcie konta za pomocą selfie - możliwość zdalnego otwierania konta osobistego z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości na podstawie zdjęć dowodu osobistego i selfie.

Dla przedsiębiorców:

 • Czasowe odroczenie spłaty rat kredytu dla mikroprzedsiębiorstw i firm które doświadczyły przejściowych problemów spowodowanych pandemią. Program obejmuje również faktoring i leasing. Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych wynosiła około 800 (MŚP: 700) na koniec kwietnia, z łączną wartością kredytów z odroczoną spłatą na poziomie poniżej 500 mln zł.
 • Gwarancje de minimis na bardzo atrakcyjnych warunkach w ramach pakietu pomocowego dla małych i średnich firm we współpracy z BGK (do 80% kwoty kredytu przy odnowieniu lub podwyższeniu kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego).
 • Pomoc w utrzymaniu płynności dla średnich i dużych firm – po podpisaniu kolejnej umowy z BGK mogą one skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.
 • Udział w programie Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały wskutek pandemii. Bank udostępnił możliwość wnioskowania o subwencję bezpośrednio w bankowości internetowej Millenet. Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, odbywa się online w serwisie Millenet.
 • Możliwość w pełni elektroniczngo podpisywania umów dla firm. Cyfrowy obieg dokumentów oparty jest o podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Dotyczy umów kredytowych i ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych.

Dla nas wszystkich:

 • Finansowe wsparcie walki z pandemią - Fundacja Banku Millennium przekazała 500 tys. zł Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, który opracował pierwszy polski test na obecność COVID-19 i prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji.
 • Wsparcie pracowników i ich rodzin – Bank utworzył Specjalny Fundusz Wsparcia dla Pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem w kwocie 1 mln zł ze środków banku.
 • Mecenat kultury w ramach akcji #zostanwdomu – Bank bezpłatnie udostępnia online filmy festiwalowe Millennium Docs Against Gravity oraz wersje online spektakli teatralnych emitowanych przed laty przez TVP w ramach Pereł Millennium.
 • Fundacja Banku Millennium przygotowała internetową wersję programu edukacyjnego Finansowy Elementarz dla dzieci w wieku przedszkolnym.

*Opinie klientów cytowane przez CEO pochodzą z wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród ca. 1 000 klientów detalicznych Banku Millennium w dniach 3.04 – 4.05.2020. Próba odzwierciedla strukturę bazy klientów pod względem płci i wieku.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie