Utworzenie w 1 kwartale 2023 r. rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

05.04.2023 o godz. 18:37

Raport bieżący nr 14/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, o podjęciu decyzji o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2023 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 484 milionów złotych. Dodatkowo utworzono rezerwy w wysokości 43 mln zł na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów zaciągniętych przez były Euro Bank S.A., ale bez wpływu na wynik finansowy.

Zarząd Banku zdecydował również o dokonaniu konserwatywnych zmian w metodologii stosowanej do obliczania takich rezerw w celu uwzględnienia potencjalnych przyszłych negatywnych trendów. Zmiany te skutkowały utworzeniem dodatkowej rezerwy w wysokości 337 milionów zł odnoszącej się do portfela walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank.

Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki podstawowej działalności biznesowej, zysk na transakcji o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. oraz wyżej wspomniane rezerwy, Zarząd Banku spodziewa się dodatniego wyniku netto Banku za I kwartał 2023 r., na poziomie zbliżonym do wartości w IV kwartale 2022 r.

Więcej informacji na temat powyższych czynników oraz wyników finansowych za I kwartał 2023 r. zostanie podanych do publicznej wiadomości w raporcie kwartalnym, którego publikacja planowana jest na dzień 28 kwietnia 2023 r.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR