Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

24.06.2021 o godz. 17:43

Raport bieżący nr 21/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały określone w uchwałach Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. i 18 czerwca 2021 r. („Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Emitent dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Załącznik nr 1 obejmuje dane szczegółowe o transakcjach, załącznik nr 2 obejmuje dane zagregowane za poszczególne dni od dnia 21.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r., natomiast załącznik nr 3 obejmuje dane zagregowane za okres od dnia 21.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A. (kod LEI: 259400P3FVPVVDYIEK18) na rachunek Banku (kod LEI Emitenta: 259400OFDZ9KPZEO8K78).

Z uwzględnieniem przedstawionych w załącznikach 1-3 transakcji nabycia, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada łącznie (wliczając w to akcje własne nabyte zarówno w ramach Programu jak i poza Programem) 218 656 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,018024% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,018023% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W ramach Programu zostało nabytych 160 335 akcji własnych o łącznej wartości 793 878,11 zł i średniej cenie nabycia 4,951371 zł.

Załączniki do raportu:
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 21/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 21/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 21/2021link otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji z dnia 8 marca 2016 r. w zw. z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.