Informacja wstępna o wpływie pandemii koronawirusa CODIV-19 na działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

14.04.2020 o godz. 19:31

Raport bieżący nr 12/2020

W związku z oświadczeniem ESMA w sprawie obowiązków emitentów w zakresie ujawnienia, w jak najszybszym terminie, wszelkich istotnych informacji, dotyczących wpływu COVID-19 na ich wskaźniki fundamentalne, perspektywy, lub sytuację finansową, Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) pragnie podkreślić, że obecnie nadal bardzo trudno jest w pełni ocenić konsekwencje kryzysu, a mianowicie skutki prawdopodobnej recesji w Polsce i reszcie świata, czas, potrzebny do stopniowego powrotu do normalnej działalności, wpływ na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz obciążenia, które dotkną sektor finansowy.

Zważywszy na te ograniczenia, Zarząd Banku wstępnie informuje, iż zgodnie z jego aktualną oceną, pandemia koronawirusa COVID-19 i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniach w dniu 17 marca i 8 kwietnia br. stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S. A. („Grupa”).

Biznes, ciągłość działalności oraz ryzyko kredytowe

Zarządy Banku oraz spółek Grupy wraz ze specjalnie powołanymi komitetami operacyjnymi na bieżąco monitorują rozwój wydarzeń i dokładają najwyższej staranności, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Grupy. Praca większości oddziałów Banku jest niezakłócona, aczkolwiek w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników godziny ich pracy zostały skrócone a jednocześnie Bank intensywnie zachęca klientów do korzystania z kanałów zdalnych.

Wdrożone zostały procedury zachowania ciągłości w tym między innymi zdalna praca największej możliwej liczby pracowników.

Bank będzie podejmować, lub korygować swe decyzje w sposób ciągły, wprowadzając procedury, które mogą być bardziej odpowiednie do radzenia sobie ze skutkami kryzysu i wszelkimi jego przejawami.

Bank przewiduje niższy od zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów Grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw Grupy, mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu dla gospodarstw domowych) oraz aktywny udział Banku w pracach sektora bankowego, mających na celu ograniczanie skutków pandemii dla klientów i polskiej gospodarki. Dodatkowo, w indywidualnych przypadkach Bank i jego spółka leasingowa rozpoczęły oferowanie ich klientom korporacyjnym rozwiązań w zakresie wsparcia, w tym odroczenie rat oraz finansowanie z wykorzystaniem nowych systemów gwarancyjnych, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Płynność i kapitały

Sytuacja płynnościowa i kapitały Grupy pozostają na bardzo dobrym poziomie.

Decyzja Ministerstwa Finansów z 18 marca 2020 r. o obniżeniu z 3% do 0% bufora ryzyka systemowego, skutkuje równoważnym zmniejszeniem wymogów kapitałowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. W konsekwencji, minimalne wymogi kapitałowe dla Banku i Grupy wynoszą obecnie odpowiednio 15,5% i 15,4%, podczas gdy wymagany poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 wynosi obecnie odpowiednio 12,2% i 12,2%. Zarząd Banku przypomina, że na koniec grudnia 2019 r. współczynniki kapitałowe były następujące: łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosił 20,0% oraz 20,1% odpowiednio na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, podczas gdy współczynnik Tier 1 wynosił odpowiednio 16,8% oraz 16,9%.

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dn. 26 marca 2020 r. o przesunięciu o jeden rok terminu pełnego wdrożenia wymogów MREL oraz o braku obowiązku osiągnięcia poziomu pośredniego w roku 2020, zapewnia więcej czasu na dokonanie oceny nowych wymogów oraz elastyczność w zakresie ich osiągnięcia. Ww. obniżenie bufora ryzyka systemowego, zmniejsza także przyszły poziom wymogów MREL.

Wpływ osłabienia złotego

Osłabienie złotego może wpłynąć na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych. Skala tego wpływu jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania, jednakże Bank zdecydował się utworzyć dodatkową rezerwę w wysokości 55 mln zł na to ryzyko w 1 kw. 2020 r.

Obniżka stop % i zmniejszenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz wpływ na wynik

Wyżej wymienione decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz decyzja o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej z 30 kwietnia, będą łącznie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy na poziomie ok. 160 mln zł do 190 mln zł do końca roku 2020. Rzeczywisty wpływ może się wahać i głównie będzie zależny od osiąganych wyników biznesowych, zmian kosztu finansowania oraz innych, neutralizujących działań.

Zarząd Banku przedstawi aktualizację informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na funkcjonowanie Banku i Grupy, w sprawozdaniu finansowych za 1 kw. 2020 r.

Łączny wpływ na wyniki I kw. 2020 r.

Ze względu na niekorzystny wpływ ww. czynników, Zarząd Banku informuje, że zysk netto, oczekiwany za 1 kw. 2020 r., będzie poniżej poziomu zysku netto za 1 kw. roku 2019.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).