Raporty bieżące


04.10.2023 - godz. 17:30

Raport bieżący nr 32/2023

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w III kwartale 2023 r. wynosi 673 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia, szacowana jest na 71 milionów złotych ale bez wpływu na wynik finansowy.

Zakładając wyżej wspomniane szacunki wartości rezerw i brak innych nieprzewidzianych wydarzeń oraz biorąc pod uwagę kontynuację pozytywnych wyników z podstawowej działalności biznesowej, Zarząd Banku spodziewa się dodatniego wyniku netto Banku za III kwartał 2023 r.

Ostateczna wartość rezerw na ryzyko prawne w III kwartale 2023 r. oraz wyniki finansowe zostaną podane do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartał 2023 r., którego publikacja planowana jest na dzień 27 października 2023 r.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR