Raporty bieżące


26.04.2024 - godz. 17:00

Raport bieżący nr 15/2024

Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN, podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, z uwzględnieniem podatku VAT, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.552.601,36 PLN,
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.284.736,15 PLN,
d) promocji oferty: 36.204,93 PLN

Wymienione wyżej koszty, łącznie wyniosły 8.873.542,43 PLN.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia z wyjątkiem: kosztów ratingu obligacji, prowizji dealerskiej,kosztów listu poświadczającego dla prospektu i kosztów doradztwa prawnego, które są rozliczane w czasie do dnia wymagalności obligacji.

2. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 2.218,39 PLN z uwzględnieniem kosztów sporządzenia prospektu.

Koszty zostały ustalone przy dochowaniu przez Bank należytej staranności i z uwzględnieniem podatku VAT.

 

 

 

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.