Pomoc Millenet dla Przedsiębiorstw

 • Znajdą tu Państwo informacje o wszystkich posiadanych rachunkach bieżących w Banku Millennium S.A.

  Informacje o saldzie na rachunkach dostępne są w podmenu Produkty > Rachunki bieżące.

  Jeśli potrzebują Państwo dokładnych informacji o rachunku, należy w tym celu skorzystać z opcji Rachunki bieżące > Numer rachunku – po wejściu w tę opcję znajdą państwo informacje szczegółowe na temat wybranego rachunku, odnośnik do historii transakcji oraz do zlecenia przelewu krajowego z rachunku.

  Informacje o poszczególnych transakcjach na danym rachunku znajdują się w oknie Produkty > Rachunki bieżące > Historia transakcji.

  Uwaga! Każdy użytkownik ma dostęp wyłącznie do tych rachunków, które zaznaczono podczas definiowania jego uprawnień w opcji Użytkownicy - Lista - Dostępne rachunki.

  • Rachunki bieżące - Lista

   Lista przedstawia wszystkie rachunki bieżące, do których użytkownik posiada dostęp, prezentowane w walucie danego rachunku. Rachunki na stronie zamieszczone są rosnąco zgodnie ze swoimi numerami.

   Saldo bieżące
   informuje o wartości środków pieniężnych znajdujących się na rachunku.
   Dostępne saldo
   pokazuje wartość środków pieniężnych powiększonych o dostępny limit kredytowy.

   Numer rachunku jest linkiem prowadzącym do strony Rachunki bieżące - Informacje szczegółowe.

  • Rachunki bieżące - Informacje szczegółowe

   Strona zawiera szczegółowe informacje dotyczące posiadanych rachunków bieżących.

   Rozwijana lista z nazwami i numerami rachunków umożliwia wybór rachunku, którego dane chcą Państwo zobaczyć - rachunki są wymienione rosnąco według numeru.

   Waluta
   symbol waluty, w której jest prowadzony rachunek.
   Saldo bieżące
   informuje o wartości środków pieniężnych znajdujących się na rachunku.
   Dostępne saldo
   pokazuje wartość środków pieniężnych powiększonych o dostępny limit kredytowy.
   Pełny numer rachunku
   26 cyfrowy numer rachunku. Pełny numer rachunku należy umieszczać jako rachunek docelowy przy przelewach międzybankowych do Banku Millennium S.A.
   Limit zadłużenia
   dostępny limit kredytowy.
   Zablokowane środki
   wartość środków zablokowanych z tytułu transakcji dokonanych kartą debetową.
   Data otwarcia
   data otwarcia rachunku w Banku Millennium S.A.
   Pokaż historię rachunku
   przycisk przenoszący do historii transakcji na rachunku

   Informacje o transakcjach dokonanych na rachunku można wyszukiwać według daty, typu i kwoty transakcji, rachunku i nazwy odbiorcy oraz nadawcy - służy do tego opcja Pokaż filtry. Po kliknięciu na nią należy kryteria wyszukiwania, a następnie potwierdzić zapytanie przyciskiem Filtruj.

   Kliknięcie na informacje znajdujące się w polu Typ transakcji powoduje przejście do informacji szczegółowych dla danej transakcji (Szczegóły transakcji).

 • Opcja zawiera listę planowanych płatności wraz z kwotą, terminem płatności i informacją z jakiego rachunku dana płatność zostanie pobrana przez system. Opcja Pokaż filtry umożliwia wybór okresu za jaki zostaną wyświetlane dane.

  Na nadchodzące płatności składają się:

  • zlecenia stałe,
  • zlecone przelewy z datą przyszłą,
  • raty kredytów,
  • przelewy zagraniczne.
 • Po wybraniu zakładki „Płatności” można składać dyspozycje przelewów z rachunków bieżących, posiadanych w Banku Millennium S.A.

  Jest pięć formularzy przelewów do wyboru, w zależności od rodzaju przelewu, jaki ma zostać zlecony:

  Przelew między rachunkami firmy w Banku Millennium
  pozwala na składanie dyspozycji przelewów pomiędzy własnymi rachunkami posiadanymi w Banku Millennium S.A.
  Przelew krajowy
  pozwala na składanie dyspozycji przelewów na rachunki w innych bankach, jest realizowany podczas najbliższej sesji ELIXIR.
  Przelew SORBNET
  umożliwia zlecanie natychmiastowego przelewu środków za pośrednictwem systemu SORBNET dla kwot poniżej 1 miliona złotych.
  Przelew natychmiastowy
  realizowane w czasie rzeczywistym przelewy poniżej 100 tysięcy PLN.
  Przelew podatkowy
  płatności na rzecz organów podatkowych.
  Przelew do ZUS 4 w 1
  – formularz przelewu, skonstruowany zgodnie z wymaganiami ZUS, umożliwia dokonywanie płatności do ZUS.
  Przelew zagraniczny
  formularz płatności w walucie obcej bądź w złotych polskich, na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek w banku za granicą lub dokonanie przelewu w walucie obcej do beneficjenta w banku krajowym.
  Przelew wewnętrzny
  pomiędzy rachunkami firmy; formularz umożliwia spłatę zadłużenia na karcie obciążeniowej oraz zasilenie rachunku karty przedpłaconej.
  Przekaz pocztowy
  zlecenie przekazu pocztowego w formie elektronicznej.
  Elektroniczna wypłata gotówkowa
  zlecenie wypłaty gotówkowej realizowanej przez odbiorcę w placówce Banku Millennium.
  Polecenie zapłaty
  formularz dyspozycji obciążania rachunku płatnika wymaganą kwotą.

  Uwaga! Potwierdzenie wykonania przelewu można pobrać w opcji: Aktywa - Rachunki bieżące - Informacje szczegółowe - Szczegóły transakcji.

  • Przelewy - Między rachunkami firmy

   Po wybraniu opcji Przelew między rachunkami Firmy w Banku Millennium - na ekranie pojawia się formularz, który pozwala na przelewanie środków w ramach własnych rachunków posiadanych w Banku Millennium S.A.

   Wystarczy na formularzu wybrać z rozwijanej listy odpowiednie rachunki, wprowadzić kwotę i tytuł przelewu, a także określić datę, zgodnie z którą przelew ma zostać wykonany (standardowo przelew zostanie wykonany on-line, chyba, że zostanie podana inna data).

   Na rachunek
   należy wybrać rachunek, na który zostaną przelane środki.
   Dostępne saldo
   środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku bieżącym).
   Tytuł przelewu
   należy wpisać dowolny opis przelewu (np. numer faktury), maksymalnie 140 znaków.
   Data wykonania
   planowana data wykonania przelewu.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać funkcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie - należy wybierać przycisk OK. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Anuluj.

   Uwaga!

   Data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego zlecania.

   Przelewy pomiędzy rachunkami w różnych walutach są możliwe do wykonania jedynie z datą bieżącą.

  • Przelewy - Krajowy

   Opcja pozwala na dokonywanie zleceń dowolnych przelewów na rachunki krajowe.

   Przelewy krajowe realizowane są podczas najbliższej sesji ELIXIR-u. Można zlecać przelewy z przyszłą datą wykonania - wystarczy wpisać odpowiednią datę w formularzu.

   Z rachunku
   należy wybrać rachunek, z którego będą pobrane środki do wykonania przelewu.
   • Jeżeli zlecany jest przelew na rachunek odbiorcy posiadającego konto w Banku Millennium S.A., wystarczy wpisać 8 ostatnich cyfr jego rachunku w pole Na rachunek w Banku Millennium.

   • Jeśli zlecany jest przelew do innego banku - należy wpisać numer rachunku odbiorcy w pole Na rachunek w innym banku. W pola te nie należy wpisywać żadnych innych danych poza numerem rachunku.

   Można również skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej zostały zapamiętane dane odbiorcy do listy odbiorców stałych poprzez opcję Odbiorcy - Nowy odbiorca).

   Dostępne saldo
   środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku bieżącym).
   Tytuł przelewu
   należy wpisać dowolny opis przelewu (np. numer faktury), maksymalnie 140 znaków.
   Zablokuj powyższą kwotę oraz opłatę za przelew na wskazanym rachunku do momentu wykonania tego przelewu

   zaznaczenie tej opcji przy przelewie z datą przyszłą spowoduje zarezerwowanie środków na rachunku bieżącym pod wysyłany przelew oraz opłatę za tę operację. Oznacza to, że w dniu realizacji przelewu na rachunku bieżącym będzie wystarczająca kwota na realizację dyspozycji.

   Blokada kwoty jest automatycznie zdejmowana w momencie wykonania przelewu. Blokadę można dowolnie nadawać i zdejmować dla zdefiniowanych przelewów z datą przyszłą poprzez edycję przelewu w opcji Przelewy > Oczekujące > Data wykonania > Planowana data wykonania przelewu.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk OK. Jeżeli trzeba powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - należy wybrać opcję Anuluj.

   Istnieje możliwość zapamiętania danych odbiorcy, do którego jest zlecany przelew. Żeby to zrobić należy wybrać opcję Dodaj na ekranie potwierdzającym przyjęcie dyspozycji przelewu. Dane odbiorcy zostaną wprowadzone do listy odbiorców (dostęp przez menu Odbiorcy - Lista), gdzie będzie możliwość ich edycji. Nowemu odbiorcy należy nadać Nazwę skróconą, która ułatwi szybkie wprowadzanie jego danych przy wykonywaniu przelewów krajowych i definiowaniu zleceń stałych.

   Wówczas przy każdym następnym przelewie krajowym można będzie automatycznie wprowadzić dane raz zapamiętanego odbiorcy - na formularzu przelewu opcja Użyj danych z listy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Odbiorcy.

   Uwaga!

   Formularz Przelew krajowy nie jest przeznaczony do płacenia składek ZUS ani do wykonywania przelewów do Urzędów Skarbowych.

   Data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego zlecania.

  • Przelewy - SORBNET

   Z rachunku

   należy wybrać rachunek, z którego będą pobrane środki do wykonania przelewu. Numer rachunku odbiorcy w innym banku należy wpisać w pole Rachunek docelowy w innym banku.

   Można również skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej zostały zapamiętane dane odbiorcy do listy odbiorców stałych poprzez opcję Odbiorcy - Nowy odbiorca).

   Dostępne saldo
   środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku bieżącym).
   Tytuł przelewu
   należy wpisać dowolny opis przelewu (np. numer faktury), maksymalnie 140 znaków.
   Data wykonania
   planowana data wykonania przelewu.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk OK. Jeżeli trzeba powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - należy wybrać opcję Anuluj.

   Istnieje możliwość zapamiętania danych odbiorcy, do którego jest zlecany przelew. Żeby to zrobić należy wybrać opcję Dodaj na ekranie potwierdzającym przyjęcie dyspozycji przelewu. Dane odbiorcy zostaną wprowadzone do listy odbiorców (dostęp przez menu Odbiorcy - Lista), gdzie będzie możliwość ich edycji. Nowemu odbiorcy należy nadać Nazwę skróconą, która ułatwi szybkie wprowadzanie jego danych, przy wykonywaniu przelewów krajowych i definiowaniu zleceń stałych. Wówczas przy każdym następnym przelewie krajowym można będzie automatycznie wprowadzić dane raz zapamiętanego odbiorcy - na formularzu przelewu opcja Użyj danych z listy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Odbiorcy.

   Uwaga!

   Formularz Przelew SORBNET nie jest przeznaczony do płacenia składek ZUS ani do wykonywania przelewów do Urzędów Skarbowych.

   Godziny graniczne realizacji przelewów dostępne są na stronie internetowej Banku.

  • Przelewy - ZUS

   Wszystkie przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą być realizowane na specjalnym formularzu. Z rachunku - należy wybrać rachunek, z którego będą ściągnięte środki do wykonania przelewu.

   Dostępne saldo
   pole określa środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku osobistym powiększone o dostępne saldo rachunku kredytowego powiązanego z rachunkiem osobistym).
   Numer rachunku ZUS

   należy wybrać jeden, dwa, trzy lub cztery ogólnopolskie numery rachunków bankowych ZUS, poprzez zaznaczenie pola wyboru odpowiedniego dla danej wpłaty. Wpłata może być dokonana na:

   • 83101010230000261395100000 - należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
   • 78101010230000261395200000 - należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   • 73101010230000261395300000 - należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
   • 68101010230000261395400000 – należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

   Formularz przelewu do ZUS zawiera dodatkowe pola (inne niż zwykły formularz przelewu krajowego):

   NIP płatnika
   należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek). Pole musi być wypełnione.
   Typ identyfikatora uzupełniającego
   z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu, którego numer ma zostać wpisany do następnego pola:
   • wybrać R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą REGON,
   • wybrać P, gdy płatnik jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL,
   • jeżeli płatnik nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: PESEL lub REGON, wówczas należy wpisać cyfrę:
    1 - dla dowodu osobistego
    2 - dla paszportu
   Identyfikator uzupełniający płatnika

   należy wpisać numer dokumentu odpowiadający wybranemu typowi identyfikatora uzupełniającego. W przypadku wyboru dowodu osobistego lub paszportu dodatkowo przed numerem proszę zamieścić serię dokumentu.

   Uwaga! Numer identyfikatora uzupełniającego należy wpisać bez odstępów i znaków rozdzielających (bez kresek).

   Typ wpłaty

   z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni tytuł wpłaty do ZUS:

   • D - jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
   • E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,
   • A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
   • M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),
   • S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),
   • T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności,
   • U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego udzielonego przez ZUS.
   Deklaracja
   należy wpisać datę deklaracji ZUS w formacie rok i miesiąc (RRRRMM), np. luty 2003 jako 200302.
   Numer deklaracji
   należy wpisać kolejny numer deklaracji ZUS dla danego okresu.
   Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego
   należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.
   Data wykonania
   system umożliwia również zlecanie przelewów z datą przyszłą.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk OK. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Anuluj.

  • Przelewy - Zagraniczny

   Wybierając w menu opcję Przelew zagraniczny można składać wniosek o dokonanie przelewu zagranicznego.

   Wypełniając formularz należy wybrać z rozwijanej listy rachunek, z którego mają zostać pobrane pieniądze, następnie wprowadzić dane odbiorcy lub skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wprowadziłeś tego odbiorcę zagranicznego do listy odbiorców stałych).

   Pole Dostępne saldo określa środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku bieżącym).

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję OK. Jeżeli trzeba powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - należy wybrać opcję Anuluj.

  • Przelewy - US

   Wybierając w menu opcję Przelewy - Podatkowe można wypełnić formularz przelewu do Urzędu Skarbowego lub Izby Celnej.

   Rachunek źródłowy
   wypełniając formularz należy wybrać z rozwijanej listy rachunek, z którego mają zostać pobrane środki.
   Dostępne saldo
   środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku bieżącym).
   Numer rachunku Organu Podatkowego
   w celu uzyskania poprawnego numeru rachunku Organu Podatkowego należy z rozwijanych list wybrać:
   • Symbol formularza podatkowego - jeśli należność wynika z odpowiedniego formularza składanego przez zobowiązanego, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy symbol tego formularza podatkowego np.:

    • PIT37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym,
    • VAT7 - deklaracja podatku od towarów i usług,
    • CIT2 - deklaracja o wysokości dochodu podatnika podatku dochodowy od osób prawnych,
    • AKC2A - podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych.
   • Jeżeli natomiast należność wynika z decyzji organu podatkowego, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni symbol płatności jak np.:

    • PIT - decyzja w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych,
    • CIT - decyzja w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,
    • VAT - decyzja w sprawie podatku od towarów i usług,
    • AKC - decyzja w sprawie podatku akcyzowego,
    • GL - decyzja w sprawie podatku od gier,
    • KP - decyzja w sprawie zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej,
    • PPE - decyzja w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
    • PN - decyzja w sprawie podatku od nieruchomości,
    • SD - decyzja w sprawie podatku od spadków i darowizn,
    • PPC - wpłata dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych,
    • OS - wpłata dotyczy opłaty skarbowej,
    • INNE - wpłata innych należności, np. podatek od środków transportowych.
   Miejscowość
   miejscowość organu podatkowego.
   Organ podatkowy
   właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy/Izba Celna.
   Typ identyfikatora
   z rozwijanej listy możesz wybrać NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty lub paszport.
   Identyfikator płatnika
   jest to numer identyfikacyjny, który należy wpisać zgodnie z wybranym w polu Typ identyfikatora. Identyfikator należy wprowadzić bez żadnych odstępów ani znaków rozdzielających. W przypadku wyboru dowodu osobistego i paszportu należy wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości.
   Okres
   z listy należy wybrać okres jakiego dotyczy zobowiązanie podatkowe. Może to być odpowiednio: rok, półrocze, kwartał, miesiąc, dekada. W zależności od dokonanego wyboru należy wybrać właściwe wartości w rozwijanych listach, które są zlokalizowane poniżej.
   Dodatkowy opis
   pole to należy wypełnić jeżeli:
   • Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego (wówczas zobowiązany, wypełniając pole, wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności).
   • Wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu bądź też określonego rodzaju formularza (zeznania, deklaracji, informacji); wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj należności.
   Data wykonania
   system umożliwia zlecanie przelewów z datą przyszłą z zastrzeżeniem, że data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego zlecania.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję OK. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Anuluj.

 • Jeśli regularnie dokonywane są przelewy z rachunków bieżących na rzecz stałych odbiorców - warto skorzystać z opcji Zlecenia stałe, która odciąży od pamiętania o terminach płatności. Wystarczy zdefiniować zlecenie, podając dane odbiorcy, kwotę oraz termin płatności a system będzie regularnie przelewał środki na wskazane konta.

  Lista
  służy do przeglądania już zdefiniowanych zleceń.
  Nowe zlecenie stałe
  umożliwia definiowanie zleceń cyklicznych płatności, które realizowane będą jako przelewy krajowe.
  Informacje szczegółowe
  pozwala na przeglądanie zdefiniowanych zleceń stałych ich edycję i usuwanie.

  Uwaga! Gdy wybranym dniem płatności będzie niedziela, system zrealizuje płatność z datą poniedziałkową.

  • Zlecenia stałe - Lista

   Po wybraniu z menu opcji Zarządzanie zleceniami - Zlecenia stałe na ekranie widoczne jest okno z listą wszystkich zdefiniowanych przez Państwa zleceń zawierających podstawowe informacje: opis, odbiorcę, datę następnej płatności, datę zakończenia zlecenia oraz kwotę płatności.

   Kliknięcie na Tytuł zlecenia prowadzi do okna z informacjami szczegółowymi ( Zlecenia stałe - Informacje szczegółowe) oraz możliwością edycji i usunięcia zlecenia.

   Na dole strony widoczna jest opcja Nowe zlecenie stałe prowadząca do okna służącego do definiowania nowych zleceń.

  • Zlecenia stałe - Nowe zlecenie stałe

   Opcja pozwala na definiowanie nowych zleceń stałych.

   Data początkowa określa datę wykonania pierwszej płatności - od tego momentu zlecenia będą realizowane z określoną przez Państwa częstotliwością (pole Częstotliwość) aż do nadejścia Daty zakończenia zlecenia.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Zapisz - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Wyślij. Jeżeli trzeba powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany, wybierz opcję Anuluj.

   Uwaga! Data początkowa zlecenia stałego musi być zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego ustanowienia.

  • Zlecenia stałe - Informacje szczegółowe

   Strona wyświetla szczegółowe informacje dla poszczególnych zleceń.

   Poszczególne zlecenia stałe mogą Państwo przeglądać wybierając odpowiedni Tytuł zlecenia z rozwijanej listy.

   Opcja Zlecenia stałe - Informacje szczegółowe służy również do edycji (przycisk Edytuj) i usuwania (przycisk Usuń) wcześniej zdefiniowanych zleceń stałych.

   Uwaga! Edytować i usuwać mogą Państwo tylko te zlecenia stałe, które zostały zdefiniowane przez Internet.

 • Jeśli w firmie dokonywane są płatności na rzecz tych samych odbiorców nieregularnie lub na różne kwoty, to warto stworzyć własną listę odbiorców przelewów. Raz wpisane dane będą zapamiętane w systemie i użytkownik będzi mógł korzystać z nich przy dokonywaniu przelewów lub definiowaniu zleceń stałych. W każdej chwili istnieje możliwość modyfikacji danych odbiorcy przez użytkowników posiadających stosowne uprawnienia.

  Opcja Odbiorcy daje możliwość wyboru trzech funkcji:

  Lista
  wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych odbiorców według nazwy skróconej.
  Nowy odbiorca
  wyświetla formularz służący do wprowadzania danych nowych odbiorców.
  Informacje szczegółowe
  zawierają dane poszczególnych odbiorców z możliwością ich edycji i usuwania.

  Uwaga! Dane odbiorcy mogą być również zapamiętane podczas zlecania przelewu do tego odbiorcy. Wystarczy na ekranie potwierdzającym przyjęcie dyspozycji przelewu wybrać opcję Dodaj, dzięki której możliwe jest automatyczne przejście do ekranu Nowy odbiorca, na którym należy tylko uzupełnić pole Nazwa skrócona.

  • Odbiorcy - Lista

   Ekran wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych odbiorców przelewów: firm lub osób prywatnych, których dane powinny być przechowywane w systemie, aby ułatwić i skrócić czas zlecania nowego przelewu.

   Lista odbiorców jest uporządkowana według nazwy skróconej nadanej odbiorcy przez użytkownika. Wybór nazwy skróconej wybranego odbiorcy prowadzi do strony z informacjami szczegółowymi (Odbiorcy - Informacje szczegółowe) oraz możliwością edycji i usuwania danych odbiorcy.

   Nazwa skrócona nie może być dłuższa niż 15 znaków, zawierać spacji, polskich znaków oraz znaków specjalnych z wyjątkiem następujących: - (minus) + (plus) . (kropka) _ (podkreślenie) , (przecinek).

  • Odbiorcy - Nowy

   Odbiorcy Opcja umożliwia definiowanie nowych odbiorców (krajowych lub zagranicznych) przelewów. Jeśli odbiorca posiada rachunek w Banku Millennium S.A. - w odpowiednie pole należy wpisać ostatnie 8 cyfr numeru rachunku.

   Definiując odbiorcę zagranicznego należy pamiętać o zaznaczeniu pola Odbiorca zagraniczny, ponieważ formularz dotyczący odbiorców zagranicznych zawiera dodatkowe pola do wypełnienia).

   Nazwa skrócona nie może być dłuższa niż 15 znaków, zawierać spacji, polskich znaków oraz znaków specjalnych z wyjątkiem następujących: - (minus) + (plus) . (kropka) _ (podkreślenie) , (przecinek).

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, na którym należy raz jeszcze sprawdzić poprawność wpisanych danych. Na ekranie tym zostanie dodatkowo wyświetlona nazwa i numer oddziału banku odbiorcy (system przyporządkowuje te dane na podstawie numeru rachunku bankowego odbiorcy). Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję OK. Jeżeli użytkownik chce powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - należy wybrać opcję Anuluj.

  • Odbiorcy - Informacje szczegółowe

   Strona wyświetla szczegółowe informacje na temat poszczególnych odbiorców oraz umożliwia edycję i usuwanie danych.

   Jeśli użytkownik chce zobaczyć dane konkretnego odbiorcy, wystarczy że wybierze z rozwijanej listy jego nazwę skróconą. Można również skorzystać z opcji Odbiorcy - Lista, w której znajduje się lista wszystkich zdefiniowanych wcześniej odbiorców.

   Przycisk Edytuj prowadzi do strony z możliwością wprowadzenia zmian w danych, przycisk Usuń pozwala na usunięcie danych wybranego odbiorcy.

 • Zakładanie Lokaty Millenet oraz informacje o posiadanych lokatach znajdują się w menu Lokaty terminowe.

  System zawiera informacje o wszystkich posiadanych przez użytkownika lokatach w Banku Millennium S.A. Dostęp do informacji może być ograniczony dla danego użytkownika - zgodnie z uprawnieniami zdefiniowanymi w części Użytkownik - Informacje Szczegółowe - Dostępne operacje oraz Dostępne rachunki.

  Kwota lokaty podana jest w walucie danej lokaty. Kwotę lokaty mogą Państwo przeliczyć według średniego kursu Banku Millennium S.A. na jedną wybraną walutę - do przeliczenia służy opcja Waluta. Prosimy pamiętać, że przeliczenie służy tylko celom informacyjnym.

  • Lokaty terminowe – Lista

   Po wybraniu opcji Produkty - Lokaty terminowe na ekranie widoczna jest lista wszystkich posiadanych przez użytkownika lokat: nazwa produktu, numer lokaty i saldo.

   Kliknięcie w Numer rachunku lub link „Szczegóły” powoduje przejście na stronę, zawierającą szczegółowe informacje o danej lokacie (Lokaty terminowe - Informacje szczegółowe).

  • Lokaty terminowe - Nowa lokata

   Strona Lokaty terminowe - Nowa lokata terminowa umożliwia założenie nowej lokaty Millenet. Na górze strony znajduje się tabela z aktualnym oprocentowaniem lokaty Millenet.

   Aby założyć nową lokatę należy:

   • wybrać rachunek źródłowy, z którego zostaną pobrane środki na nową lokatę - wyświetlone zostanie dostępne saldo i waluta rachunku,
   • wprowadzić kwotę lokaty,
   • wprowadzić okres na jaki ma być założona lokata, podając liczbę dni,
   • zaakceptować przyciskiem Nowa Lokata.

   Na kolejnej stronie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i jeśli wszystko zostało wprowadzone poprawnie, należy potwierdzić klikając na Wyślij.

  • Lokaty terminowe - Informacje szczegółowe

   Opcja wyświetla szczegółowe informacje na temat poszczególnych lokat.

   Aby sprawdzić szczegóły danej lokaty, należy wybrać z rozwijanej listy jej nazwę i numer (10 ostatnich cyfr).

   Dla każdej lokaty podane jest aktualne oprocentowanie.

   Wypłata środków z lokaty następuje na Rachunek pomocniczy. W przypadku, gdy lokata jest odnawialna, numer tego rachunku nie jest wyświetlany.

 • Opcja pozwala na sprawdzenie informacji na temat wszystkich kart płatniczych posiadanych w Banku Millennium S.A.

  Karty obsługiwane przez Millenet to:

  Karty debetowe
  współpracujące z kontem źródłowym (rachunek bieżący). Transakcje wykonywane przez Klienta tymi kartami są odwzorowane bezpośrednio na rachunku (karty nie posiadają oddzielnych rachunków dla wyłącznej historii transakcji).
  Karty obciążeniowe
  posiadające limit transakcyjny (podobnie jak karty kredytowe). Spłacane są w całości (100%) na koniec każdego okresu rozliczeniowego - zwykle raz w miesiącu. Dla kart obciążeniowych widoczne są listy transakcji dokonanych tymi kartami.
  Karty przedpłacone
  posiadające odrębny rachunek rozliczeniowy. By móc dokonywać płatności kartą przedpłaconą, należy zasilić środkami pieniężnymi jej rachunek. Dla kart przedpłaconych widoczne są listy transakcji dokonanych tymi kartami.
  • Produkty – Karty – Karty debetowe i kredytowe

   W oknie Produkty – Karty – Karty debetowe i kredytowe, dla kart obciążeniowych widoczna jest nazwa produktu, alias, numer i typ karty, wykorzystywana kwota limitu oraz dostępny limit.

   Kliknięcie na numer karty prowadzi do strony Karty - Informacje szczegółowe, zawierającej dane dotyczące karty oraz dostęp do historii transakcji.

   Dla kart debetowych podana nazwa produktu, alias, numer i typ karty, a dostęp do informacji o transakcjach możliwy jest poprzez opcję Rachunki bieżące – Informacje szczegółowe – Historia transakcji.

  • Produkty – Karty – Karty przedpłacone

   W oknie Produkty – Karty – Karty przedpłacone widoczna jest lista kart przedpłaconych. Podana jest nazwa produktu, alias, numer i typ karty, saldo bieżące oraz saldo dostępne.

  • Kursy wymiany walut

   Po kliknięciu na tę opcję Kursy wymiany walut (prawy dolny róg ekranu) wyświetlone zostaną aktualne kursy wymiany walut (dewiz) Banku Millennium S.A.

  • Zamów dokumenty

   Opcja umożliwia zamówienie wyciągu lub potwierdzenia dokonania operacji na rachunku. Zamówione dokumenty zostaną przesłane pocztą na adres korespondencyjny.

   Zamawiając Potwierdzenie wykonania operacji na rachunku należy podać informacje dotyczące tej operacji dostępne na stronie Szczegóły transakcji: Datę księgowania i Dzienny numer transakcji. Strona Szczegóły transakcji jest dostępna z menu Rachunki - Informacje Szczegółowe, po kliknięciu w pole Opis.

   Uwaga! Operacje te są płatne według obowiązującego Cennika.

  • Historia transakcji

   Tutaj można pobrać w formacie elektronicznym listę transakcji wykonanych na rachunkach. Wystarczy wybrać z listy żądany rachunek, wybrać miesiąc i określić format pliku w jakim mają zostać zapisane dane - są do wybory trzy formaty zapisu: XLS, HTML, PDF.

  • Rejestr bieżących operacji

   Tutaj można sprawdzić listę operacji z bieżącej sesji.

TeleMillennium

If you call 801 331 331 from a fixed line phone, the cost of the call shall be according to the rates charged by the operator.
Millennium Biznes Customers
(Mon-Fri 08:00 - 19:00)
801 31 31 31
fixed line calls and mobile

(+48) 22 598 41 61
mobile and international calls