test publikacji 9

Jak kupić ubezpieczenie w Millenecie?

Zobacz, jak szybko wyliczysz składkę i kupisz idealne ubezpieczenie dla siebie i swoich bliskich przez bankowość internetową.

Po zalogowaniu do Millenetu wybierz z menu Moje finanse > Ubezpieczenia > Nowe ubezpieczenie turystyczne:

 • Określ gdzie, kiedy oraz z kim jedziesz
 • Wybierz pakiet ubezpieczenia; jeśli chcesz, dobierz dodatkową ochronę (np. bagażu)
 • Wybierz sposób płatności (z konta lub karty kredytowej) i zatwierdź zakup

Gotowe! Twoja polisa oraz wszystkie najważniejsze informacje o ubezpieczeniu będą od teraz dostępne w dowolnej chwili w Millenecie oraz aplikacji mobilnej.

Co zyskujesz?

Ubezpieczenie turystyczne w Banku Millennium to:

 • szeroki zakres ochrony zarówno w Europie jak i na całym świecie
 • prosty zakup bez zbędnego wypełniania danych czy tworzenia nowych loginów i haseł
 • błyskawiczny dostęp 24/7 do pomocy podczas wyjazdu

Twoja polisa

Kupione ubezpieczenie masz zawsze ze sobą. Polisę możesz w każdej chwili przejrzeć lub wydrukować.

Wszystkie potrzebne dokumenty, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, informacje o ubezpieczonych itd. znajdziesz również w aplikacji mobilnej w zakładce Moje finanse > Ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach w aplikacji mobilnej

Pytania i odpowiedzi

 • Co obejmują Koszty Leczenia?

  Obejmuje organizację oraz pokrycie niezbędnych kosztów leczenia oraz udzielenia natychmiastowej pomocy przez Ubezpieczyciela w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa m.in. koszty wizyt lekarskich, badań, operacji, pobytu w szpitalu, a także zakupu leków lub opatrunków, jeśli będzie to potrzebne w związku z urazem lub chorobą. Ubezpieczenie zapewnia również zwrot kosztów ratownictwa, np. transport helikopterem, a nawet zwrot kosztów leczenia dentystycznego czy naprawy okularów. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku ataku terrorystycznego.

  Ubezpieczeniem pokryte są również szkody wynikające z uprawiania sportów rekreacyjnych, np. narty biegowe, jazda na rowerze, bieganie, siatkówka plażowa. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast szkód wynikających z uprawiania bardziej ryzykownych sportów (np. narciarstwo, nurkowanie) należy wykupić rozszerzenie ochrony o sporty ryzykowne


 • Co obejmuje assistance w podróży?

  Ubezpieczyciel zapewnia m.in, pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, transport oraz pobyt osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego czy zastępstwo kierowcy, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie pojazdu.

  Ubezpieczyciel zorganizuje ponadto transport po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania. Jeśli podczas podróży będziesz potrzebować pomocy tłumacza w kontaktach z lekarzem, powrotu do Polski z powodu nagłego zachorowania osoby bliskiej czy pomocy prawnika możesz liczyć na pomoc Ubezpieczyciela.


 • Co obejmuje Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym?

  To ubezpieczenie obejmuje ochroną Ubezpieczonego, jego niepełnoletnie dzieci oraz zwierzęta domowe będące w podróży z Ubezpieczonym. W razie szkody na osobie lub mieniu Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanej osobie

  Ubezpieczenie obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku:

  • użytkowania, posiadania lub wynajmowania domu lub mieszkania
  • zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego
  • posiadania lub użytkowania mienia, w tym mienia, z którego osoby objęte ochroną ubezpieczeniową korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego
  • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
  • uprawiania sportów rekreacyjnych, użytkowania sprzętu pływającego. W przypadku wykupienia rozszerzenia ochrony o sporty ryzykowne ochrona zostaje rozszerzona dodatkowo o szkody wynikające z uprawiania tych sportów
  • posiadania zwierząt domowych (w tym będących pod opieką Ubezpieczonego)

 • Co obejmują Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków?

  Obejmuje skutki nieszczęśliwych wydarzeń doznanych podczas podróży, takich jak uszkodzenie ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Otrzymasz pieniądze, jeśli podczas podróży doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamiesz rękę, uszkodzisz wzrok). W przypadku śmierci Ubezpieczonego w podróży w ramach nieszczęśliwego wypadku pieniądze z ubezpieczenia otrzymają jego bliscy.

  W przypadku wykupienia rozszerzenia ochrony o sporty ryzykowne ochrona zostaje rozszerzona dodatkowo o szkody wynikające z uprawiania tych sportów.


 • Co obejmuje ubezpieczenie bagażu?

  Ubezpieczenie bagażu obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży. Ochroną objęte są przedmioty zabrane w podróż, które są własnością Ubezpieczonego lub zostały przez niego wypożyczone.

  Do bagażu zaliczają się:

  • Odzież i inne przedmioty osobiste
  • Aparat fotograficzny, kamera
  • Telefon komórkowy, tablet, notebook
  • Wózek dziecięcy lub inwalidzki
  • Instrumenty muzyczne
  • Biżuteria
  • Gotówka
  • Walizki, torby, plecaki

  Jeśli zabierasz ze sobą sprzęt sportowy, wykup dodatkową ochronę dla niego ponieważ nie jest on uwzględniony w zakresie ubezpieczanego bagażu.

  Ubezpieczyciel zwróci Ci również koszty w przypadku opóźnienia bagażu z winy przewoźnika oraz zorganizuje i pokryje koszty wysyłki przedmiotów osobistych w przypadku ich utracenia czy zniszczenia wskutek zdarzeń losowych.


 • Co obejmuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?

  Ubezpieczenie sprzętu sportowego obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego w trakcie podróży. Ochroną objęty jest sprzęt sportowy zabrany w podróż, który jest własnością Ubezpieczonego lub został przez niego wypożyczony.

  Definicja sprzętu sportowego jest bardzo szeroka, ponieważ obejmuje każdy sprzęt związany z uprawianiem sportów rekreacyjnych lub ryzykownych wskazanych w OWU.

  Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wypożyczenia sprzętu sportowego w sytuacji, jeśli:

  • Ubezpieczony utraci sprzęt sportowy lub zostanie on uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z tego sprzętu sportowego
  • Doszło do opóźnienia dostarczenia sprzętu sportowego do miejsca jego przeznaczenia o co najmniej 12 godziny przez przewoźnika, któremu powierzono sprzęt sportowy na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego

 • Co obejmuje rozszerzenie ochrony o sporty ryzykowne?

  Rozszerzenie ochrony o sporty ryzykowne zalecane jest osobom, które jadąc w podróż planują uprawiać sporty ryzykowne, np.: narty, windsurfing czy kolarstwo górskie. Ubezpieczenie to obejmuje pokrycie kosztów leczenia związanych w uprawianiem sportów ryzykownych. Gdyby do zdarzenia doszło podczas uprawiania sportów ryzykownych, Ubezpieczyciel pokryje również szkody z tytułu uszkodzenia mienia, obrażenia ciała, inwalidztwa lub śmierci innej osoby oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.


 • Co obejmuje rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych?

  Obejmuje pokrycie kosztów leczenia poniesionych w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej w podróży. Rozszerzenie to obejmuje również ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w podróży oraz Następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że jeśli to któregoś ze zdarzeń objętych tymi ubezpieczeniami dojdzie z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie.

  Choroba przewlekła to stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i długim przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia, np. astma, cukrzyca, nowotwór, choroby wieńcowe, choroby układu krążenia, niedoczynność tarczycy, stwardnienie rozsiane, padaczka.

  Jeśli Ubezpieczony choruje na chorobę przewlekłą to powinien wykupić to rozszerzenie. W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu świadczenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, transportu medycznego, które były świadczone na rzecz Ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej. Dodatkowo Ubezpieczyciel wypłaci również świadczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli uszczerbek lub śmierć wystąpiły w związku z wypadkiem spowodowanym przez choroby przewlekłe, a także w tytułu Odpowiedzialności cywilnej, jeśli szkoda wyrządzona osobie trzeciej bądź mieniu miała związek z zaostrzeniem choroby przewlekłej.


 • Co obejmuje ubezpieczenie assistance dla samochodu?

  Przeznaczone jest dla osób podróżujących samochodem po Europie, tzn. obejmuje zdarzenia oraz wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium następujących krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia , Irlandia , Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, europejska część Rosji, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, europejska część Turcji, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  Ważne, aby właściciel/współwłaściciel pojazdu lub jego codzienny użytkownik był jednym z podróżujących.

  Ubezpieczenie Assistance dla samochdu obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów udzielenia pomocy w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu, które wystąpiło w następstwie następujących zdarzeń:

  1. awarii pojazdu
  2. zderzenia się pojazdów uniemożliwiające dalszą jazdę zgodnie z przepisami kraju na terenie którego doszło do zdarzenia
  3. nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
  4. pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działanie sił przyrody
  5. wandalizmu / działania osób trzecich
  6. rozładowania akumulatora
  7. utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczy (fabrycznych urządzeń), służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu
  8. braku powietrza w oponie lub jej uszkodzenia
  9. braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, jak również zamarznięcia paliwa w zbiorniku pojazdu
  10. utknięcia pojazdu w błocie, piasku, śniegu, z wyłączeniem uprawiania sportów offroadowych
  11. kradzieży części pojazdu

  W ramach ubezpieczenia Assistance dla samochodu Ubezpieczyciel pokrywa koszty i organizuje następujące świadczenia:

  1. usprawnienie na miejscu zdarzenia
  2. holowanie pojazdu
  3. dowóz paliwa
  4. samochód zastępczy
  5. parking
  6. odbiór pojazdu po naprawie
  7. kontynuacja podróży/ powrót do domu
  8. zakwaterowanie na czas naprawy
  9. pomoc informacyjna (pomoc w zgłoszeniu szkody, pomoc w tłumaczeniu w kontaktach z służbami porządkowymi, pomoc w znalezieniu warsztatu.

  Ubezpieczenie Assistance dla samochodu oferowane jest dla samochodów osobowych, które:

  • nie posiadają kierownicy z prawej strony
  • nie są wynajmowane ani wypożyczone
  • w przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu lub pojazdów firmowych nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych w podróży

Zobacz wszystkie pytania

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Sprawdź składkę
i kup ubezpieczenie online

link otwiera się w nowym oknie Sprawdź składkę w Millenecie

Jeśli masz pytania,
zadzwoń do nas!

22 598 41 07

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00
numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych