test publikacji 8

O lokatach inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne to produkty strukturyzowane, które łączą w sobie najlepsze cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w dniu zapadalności lokaty na poziomie 100%) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (dodatkowy, potencjalnie atrakcyjny zysk). Wykorzystując praktycznie nieograniczone możliwości wielu rynków, lokaty inwestycyjne są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela.

 • 100% ochrony i bezpieczeństwa kapitału w dniu zapadalności lokaty
 • Dostęp do krajowego i zagranicznego rynku akcji, surowców lub towarów
 • Oprocentowanie uzależnione od wartości wskaźnika, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe

Aktualnie oferowane lokaty inwestycyjne

Dolarowa Szansa II

Okres subskrypcji 01.12.2016 r. - 02.01.2017 r.
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji Minimalne:1,5%
Maksymalne: 6% w skali inwestycji
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji 1,75% w skali roku
Okres inwestycji 18 miesięcy
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji 1,50% w skali inwestycji
Kwota minimalna 1 000 zł
Instrument bazowy Waluta

Surowcowy Potentat II

Okres subskrypcji 01.12.2016 r. - 02.01.2017 r.
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji Minimalne: 0%
Maksymalne: bez ograniczenia maksymalnego oprocentowania
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji 1,75% w skali roku
Okres inwestycji 24 miesiace
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji Brak
Kwota minimalna 1 000 zł
Instrument bazowy Akcje

Zakończone lokaty inwestycyjne

Znajdź informacje o rozliczonych lokatach inwestycyjnych.

Ryzyka

Inwestycje w produkty strukturyzowane niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka, w szczególności może to być: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (upadłości), ryzyko płynności, ryzyko podatkowe, ryzyko prawne, ryzyko stopy procentowej, złożoności produktu, dostępności informacji z danego rynku.

Lokaty inwestycyjne oparte są na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe oprocentowanie lokaty inwestycyjnej. Lokaty inwestycyjne posiadają inne cechy niż tradycyjne lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. W przypadku niespełnienia założeń inwestycyjnych, lokaty inwestycyjne mogą nie wypłacić odsetek.

 • Szczegółowy opis ryzyka

  Ryzyko rynkowe – zysk z lokaty inwestycyjnej zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kurs waluty). Jeżeli przewidywania inwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego.

  Ryzyko kredytowe – inwestycja w lokaty inwestycyjne wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredytowego (upadłości) Banku, w którym otwierana jest lokata. W związku z tym, posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Ryzyko płynności – posiadacz lokaty inwestycyjnej może w każdej chwili w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji zakończyć inwestycję wypłacając 100% kapitału. Należy pamiętać iż, zerwanie lokaty inwestycyjnej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej z chwilą zerwania lokaty inwestycyjnej, której wysokość określona jest w Warunkach Lokaty Inwestycyjnej.

  Ryzyko podatkowe – ryzyko zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

  Złożoność produktu – dotyczy ryzyka związanego z charakterem produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożony, niestandardowy produkt, tym bardziej złożona będzie jego dokumentacja oraz zawarte w niej opisy. W efekcie, zrozumienie zasad działania danego produktu może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji.

  Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach lub produktach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanym z nim ryzykiem oraz zaakceptował je.

  Szczegółowe opisy ryzyk przedstawione są w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku.


 • Informacje o gwarancji BFG

  Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.


 • Inne ważne informacje

  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach dla danego produktu strukturyzowanego (warunkach emisji, propozycji nabycia lub warunkach, a nie na podstawie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty są dostępne w placówkach Banku.

  Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

  Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.


Jak założyć

Jeśli jesteś naszym Klientem
Zaloguj się do Millenetu

link otwiera się w nowym oknie Zaloguj się

Jeśli nie jesteś naszym Klientem
Zadzwoń do nas!

801 12 7000

numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

+48 22 598 41 33

numer dostępny z telefonów komórkowych oraz z zagranicy

MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena odpowiedniości

Sprawdzimy, które produkty i usługi inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie.

Opis Ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.