test publikacji 8

O lokatach inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne to produkty strukturyzowane, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w dniu zapadalności lokaty na poziomie 100%) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystując praktycznie nieograniczone możliwości wielu rynków, lokaty inwestycyjne są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela.

 • 100% ochrony kapitału w dniu zapadalności lokaty
 • Pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów
 • Oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w Warunkach Lokaty Inwestycyjnej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe

Aktualnie oferowane lokaty inwestycyjne

Dolarowa Szansa III

Okres subskrypcji 03.01.2017 r. - 01.02.2017 r.
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji 1,75% w skali roku
Okres inwestycji 18 miesięcy
(02.02.2017 r. - 02.08.2018 r.)
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji Minimalne: 1,2% w skali inwestycji
Maksymalne: 6% w skali inwestycji
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji 1,2 % w skali inwestycji
Kwota minimalna 1 000 zł
Rodzaj instrumentu bazowego Waluta

Potencjał Złota VIII

Okres subskrypcji 03.01.2017 r. - 01.02.2017 r.
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji 1,75% w skali roku
Okres inwestycji 24 miesiące
(02.02.2017 r. - 04.02.2019r.)
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji Maksymalne: 19,99% w skali inwestycji
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji Brak
Kwota minimalna 1 000 zł
Rodzaj instrumentu bazowego Surowiec

Zakończone lokaty inwestycyjne

Znajdź informacje o rozliczonych lokatach inwestycyjnych.

Ryzyka związane z inwestowaniem w lokaty inwestycyjne

Inwestycje w produkty strukturyzowane niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka, w szczególności może to być: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (upadłości), ryzyko płynności, ryzyko podatkowe, ryzyko prawne, ryzyko stopy procentowej, złożoności produktu, dostępności informacji z danego rynku.

Lokaty inwestycyjne oparte są na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe oprocentowanie lokaty inwestycyjnej. Lokaty inwestycyjne posiadają inne cechy niż tradycyjne lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. W przypadku niespełnienia założeń inwestycyjnych, lokaty inwestycyjne mogą nie wypłacić odsetek.

 • Szczegółowy opis ryzyka

  Ryzyko rynkowe – zysk z lokaty inwestycyjnej zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kurs waluty). Jeżeli przewidywania inwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego.

  Ryzyko kredytowe – inwestycja w lokaty inwestycyjne wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredytowego (upadłości) Banku, w którym otwierana jest lokata. W związku z tym, posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Ryzyko płynności – posiadacz lokaty inwestycyjnej może w każdej chwili w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji zakończyć inwestycję wypłacając 100% kapitału. Należy pamiętać iż, zerwanie lokaty inwestycyjnej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej z chwilą zerwania lokaty inwestycyjnej, której wysokość określona jest w Warunkach Lokaty Inwestycyjnej.

  Ryzyko podatkowe – ryzyko zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

  Złożoność produktu – dotyczy ryzyka związanego z charakterem produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożony, niestandardowy produkt, tym bardziej złożona będzie jego dokumentacja oraz zawarte w niej opisy. W efekcie, zrozumienie zasad działania danego produktu może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji.

  Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach lub produktach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanym z nim ryzykiem oraz zaakceptował je.

  Szczegółowe opisy ryzyk przedstawione są w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku.


 • Informacje o gwarancji BFG

  Środki złożone na Lokacie Inwestycyjnej są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016. Gwarancją objęte są w 100 % zainwestowane w Banku środki, których łączna wysokość w złotych wraz z innymi środkami zainwestowanymi w produkty Banku, objęte ustawowym systemem gwarantowania, nie przekracza równowartości 100 000 euro. Ochronie podlegają środki pieniężne osób fizycznych zgodnie z art. 2 pkt. 3) w związku z art. 17 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.


Jak założyć

MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena odpowiedniości

Sprawdzimy, które produkty i usługi inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie.

Opis Ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.