Produkty oszczędnościowe

Indywidualne i grupowe plany oszczędnościowe polegają na systematycznym nabywaniu jednostek uczestnictwa przynajmniej jednego Funduszu z rodziny Millennium.

Plan Systematycznego Oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania jest przeznaczony dla indywidualnych uczestników i polega na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa przynajmniej jednego Funduszu z rodziny Millennium. Plan Systematycznego Oszczędzania daje możliwość indywidualnego kształtowania warunków uczestnictwa, łącznie z atrakcyjnymi zniżkami w opłatach manipulacyjnych.

Plan Systematycznego Oszczędzania to:

 • Wybór jednego lub kilku następujących subfunduszy Millennium FIO do Planu: Akcji, Cyklu Koniunkturalnego, Stabilnego Wzrostu, Depozytowego.
 • W ramach Planu Systematycznego Oszczędzania dostępne są jednostki uczestnictwa kategorii A.
 • Trzykrotna w ciągu roku, bezpłatna zmiana udziału wybranych subfunduszy w Planie (alokacja).
 • Nabywanie jednostek uczestnictwa poprzez bezpośrednią wpłatę środków przelewem na wskazany rachunek, np. zleceniem stałych przelewów.
 • Zniżki w opłatach manipulacyjnych. Wysokość zniżki zależy od deklarowanego okresu oszczędzania:
  2 i 3 lata - 30%
  4 i 5 lat - 40%
  6 i 7 lat - 60%
  8 i 9 lat - 80%
  10 lat i więcej - 100%

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, która obok wypłat z ZUS i OFE z pewnością okaże się ważnym źródłem utrzymania w wieku emerytalnym.

Dlaczego warto przystąpić do IKE?

 • IKE to ważne źródło przyszłej emerytury - już dziś wiadomo, że emerytura pochodząca z obowiązkowych filarów zreformowanego systemu emerytalnego (ZUS i OFE) nie zapewni satysfakcjonującego poziomu życia po zakończeniu aktywności zawodowej.
 • W ramach IKE dostępne są jednostki uczestnictwa kategorii A.
 • Zyski z oszczędzania w IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych.
 • Za otwarcie i prowadzenie IKE oraz za kolejne wpłaty nie są pobierane opłaty manipulacyjne.
 • Posiadacz IKE może wskazać osoby, które otrzymają zgromadzone środki w przypadku śmierci oszczędzającego. Środki zgromadzone w IKE są zwolnione z podatku od spadków.
 • Możliwość wyboru jednego lub kilku subfunduszy FIO: Dynamicznych Spółek, Akcji, Cyklu Koniunkturalnego, Stabilnego Wzrostu, Instrumentów Dłużnych, Depozytowy.

Celowy Program Inwestycyjny

Celowy Program Inwestycyjny Millennium TFI, to produkt umożliwiający długoterminowe systematyczne gromadzenie środków. Powszechność uczestnictwa w Programie zagwarantowana jest poprzez szerokie spektrum subfunduszy o różnorodnej polityce inwestycyjnej i poziomie ryzyka inwestycyjnego, wchodzących w skład Millennium FIO. Pozwalają one budować indywidualne strategie inwestycyjne dopasowane do okresu oszczędzania oraz tolerancji ryzyka każdego uczestnika.

Celowy program inwestycyjny to:

 • Możliwość wyboru jednego lub kilku subfunduszy Millennium FIO.
 • W ramach Celowego Programu Inwestycyjnego dostępne są jednostki uczestnictwa kategorii A.
 • Pobierana jednorazowo opłata manipulacyjna uzależniona od zadeklarowanego lub faktycznego okresu oszczędzania i wysokości deklarowanej wpłaty.
 • Możliwość nieograniczonej bezpłatnej zmiany alokacji wybranych subfunduszy w Planie.
 • Nabywanie jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy jedną wpłatą.
 • Możliwość nabywania jednostek uczestnictwa poprzez wpłatę bezpośrednią, przelewem na wskazany rachunek, np. zleceniem stałym.

Program Inwestycyjny Maluch

Program Inwestycyjny Maluch (PIM) to nowoczesne narzędzie finansowe, które – w zależności od wybranej opcji – przez 5, 10 lub 15 lat pozwoli zgromadzić kapitał niezbędny do tego, by zadbać o edukację lub inne ważne potrzeby Twojego dziecka. Warto nauczyć swoje dziecko oszczędzania, by w przyszłości nie miało problemów finansowych. PIM z pewnością będzie dla niego doskonałą próbką możliwości, jakie daje umiejętne inwestowanie.

Program może założyć wyłącznie rodzic lub przedstawiciel ustawowy. Wpłat dokonywać może każdy członek rodziny, ale także osoby trzecie.

Program Inwestycyjny Maluch to:

 • Możliwość indywidualnego ustalenia wysokości wpłaty. Minimalna jednorazowa wpłata wynosi tylko 100 złotych, przy czym pierwsza wpłata zawsze stanowi trzykrotność zadeklarowanej kwoty.
 • W ramach Programu Inwestycyjnego Maluch dostępne są jednostki uczestnictwa kategorii A.
 • Możliwość wyboru jednego lub kilku subfunduszy Millennium FIO.
 • Możliwość wyboru jednego z trzech okresów oszczędzania – 15, 10, 5 lat. Jeśli masz starsze dziecko, lepszym rozwiązaniem może się okazać krótsza i intensywniejsza inwestycja.
 • Pobierana jednorazowo opłata manipulacyjna uzależniona od zadeklarowanego lub faktycznego okresu oszczędzania i wysokości deklarowanej wpłaty.
 • Możliwość nieograniczonej bezpłatnej zmiany alokacji wybranych subfunduszy w Planie.

Opłaty

Notowania

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.