Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  01/07/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 212,63 PLN
-0,28
1,75
12,18
21,09
110,9
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 87,92 PLN
0,57
7,26
22,79
44,94
-12,08
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 165,44 PLN
-0,22
-0,1
5,96
8,83
64,09
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 142,4 PLN
-0,04
0,83
5,57
9,42
42,39
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 173,96 PLN
0,05
1,59
4,65
7,84
72,55
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 98,44 PLN
0,21
0
0
0
-1,56
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 31,05 EUR
130,16 PLN
34,59 USD
0,13
0,08
0,12
0,98
1,87
-17,82
12,3
8,65
-4,1
0
0
0
10,15
11,5
0,09
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 27,96 EUR
117,2 PLN
31,15 USD
0,32
0,27
0,32
7,46
8,41
-12,55
15,16
11,43
-1,64
0
0
0
18,47
19,93
7,67
30/07/2012
Globalny Akcji 35,3 EUR
147,98 PLN
39,33 USD
0,63
0,57
0,61
12,06
13,05
-8,79
0
0
0
0
0
0
20,44
19,9
-1,38
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 44,59 EUR
186,93 PLN
49,68 USD
0,43
0,37
0,4
6,07
7,01
-13,68
0
0
0
0
0
0
14,63
14,13
-6,12
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 26,81 EUR
112,39 PLN
29,87 USD
0,37
0,3
0,37
-7,93
-7,1
-25,06
0
0
0
0
0
0
-1,72
-2,17
-19,53
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.