Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  27/07/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 210,76 PLN
-0,84
1,84
8,32
22,83
109,05
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 90,64 PLN
-0,68
14,73
22,92
54,28
-9,36
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 163,04 PLN
-0,71
-0,98
2,5
9,34
61,71
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 142,74 PLN
-0,24
1,58
4,06
10,87
42,73
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 174,49 PLN
0,01
1,64
4,3
7,6
73,07
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 100,63 PLN
0,05
0
0
0
0,63
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 31,52 EUR
130,81 PLN
34,92 USD
-0,82
-0,09
0,43
2,07
2,17
-15,92
10,25
8,16
-8,08
0
0
0
11,81
12,05
1,04
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 28,65 EUR
118,89 PLN
31,74 USD
-1,1
-0,39
0,13
10,4
10,51
-9,03
13,47
11,31
-5,42
0
0
0
21,4
21,66
9,71
30/07/2012
Globalny Akcji 35,89 EUR
148,91 PLN
39,76 USD
-2,13
-1,43
-0,9
13,18
13,27
-6,75
0
0
0
0
0
0
22,45
20,65
-0,3
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 45,29 EUR
187,92 PLN
50,17 USD
-1,44
-0,73
-0,22
7,22
7,32
-11,67
0
0
0
0
0
0
16,43
14,74
-5,2
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 27 EUR
112,04 PLN
29,91 USD
-1,32
-0,61
-0,1
-7,25
-7,16
-23,58
0
0
0
0
0
0
-1,03
-2,47
-19,42
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.