Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  27/08/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 204,64 PLN
1,98
-2,93
0,48
15,1
102,98
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 88,86 PLN
2
11,58
13,18
49,6
-11,14
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 158,1 PLN
1,48
-5,29
-2,73
3,62
56,81
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 140,46 PLN
0,71
-0,84
1,36
7,49
40,45
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 174,63 PLN
0,03
1,36
4,04
7,29
73,21
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 100,76 PLN
0,06
0
0
0
0,76
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,89 EUR
130,54 PLN
34,86 USD
0,36
0,08
-1,27
0,72
1,63
-13,8
8,42
7,89
-8,24
8,92
12,85
-1,86
9,58
11,82
0,87
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 27,81 EUR
117,5 PLN
31,38 USD
0,83
0,52
-0,85
7,87
8,85
-7,68
11,11
10,53
-5,99
17,94
22,2
6,3
17,84
20,24
8,47
30/07/2012
Globalny Akcji 32,65 EUR
137,98 PLN
36,84 USD
1,81
1,51
0,11
3,39
4,34
-11,51
0
0
0
0
0
0
11,4
11,8
-7,62
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 42,86 EUR
181,12 PLN
48,36 USD
1,23
0,95
-0,43
2
2,93
-12,71
0
0
0
0
0
0
10,18
10,59
-8,62
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 25,37 EUR
107,19 PLN
28,62 USD
1,2
0,87
-0,52
-11,29
-10,51
-24,11
0
0
0
0
0
0
-7
-6,69
-22,9
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.