Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  27/11/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 198,9 PLN
-0,43
-6,62
-11,92
4,93
97,28
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 89,81 PLN
0,12
10,3
-1,81
42,04
-10,19
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 155,61 PLN
-0,24
-7,02
-10,64
-2,52
54,34
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 139,98 PLN
-0,13
-2,46
-3,54
3,54
39,97
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 175,09 PLN
0
1,11
3,94
6,46
73,67
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 102,39 PLN
0,05
0,93
0
0
2,39
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,77 EUR
131,36 PLN
32,57 USD
0,2
0,02
-0,06
-0,42
1,69
-15,47
4,62
6,25
-18,6
7,7
12,12
-12,07
9,15
12,52
-5,76
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 28,04 EUR
119,71 PLN
29,68 USD
0,21
0,05
-0,03
6,41
8,67
-9,68
7,68
9,34
-16,23
15,53
20,29
-5,66
18,81
22,5
2,59
30/07/2012
Globalny Akcji 34,21 EUR
146,07 PLN
36,22 USD
0,32
0,16
0,08
6,34
8,61
-9,7
13,28
15,04
-11,85
0
0
0
16,72
18,35
-9,18
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 43,58 EUR
186,04 PLN
46,13 USD
0,23
0,06
-0,02
2,73
4,91
-12,78
9,47
11,15
-14,84
0
0
0
12,03
13,59
-12,83
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 25,59 EUR
109,24 PLN
27,08 USD
0,16
-0,04
-0,15
-8,08
-6,15
-22
-7,15
-5,71
-27,77
0
0
0
-6,2
-4,91
-27,05
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.