Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  22/05/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych Spółek 92,65 PLN
-0,16
11,91
34,26
56,98
-7,35
03/04/2007
Subfundusz Akcji 227,49 PLN
-0,15
7,6
18,13
38,23
125,64
02/01/2002
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 175,12 PLN
-0,16
4,94
8,64
20,06
73,7
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 146,97 PLN
-0,12
3,91
6,19
16,3
46,96
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 174,23 PLN
0,01
2,15
3,48
8,51
72,81
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 100,85 PLN
-0,18
0
0
0
0,85
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 31,99 EUR
131,1 PLN
35,73 USD
-0,31
0,04
-0,2
5,13
3,2
-14,15
9,74
7,57
-5,23
0
0
0
13,48
12,3
3,39
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 29,09 EUR
119,22 PLN
32,49 USD
-0,31
0,07
-0,18
13,63
11,51
-7,22
15,39
13,08
-0,4
0
0
0
23,26
22
12,31
30/07/2012
Globalny Akcji 37,03 EUR
151,73 PLN
41,35 USD
-0,11
0,24
0
20,7
18,45
-1,48
0
0
0
0
0
0
26,34
22,94
3,69
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 46,49 EUR
190,53 PLN
51,93 USD
-0,26
0,09
-0,13
13,06
10,97
-7,68
0
0
0
0
0
0
19,51
16,33
-1,87
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 28,27 EUR
115,86 PLN
31,58 USD
-0,25
0,11
-0,13
-1,4
-3,21
-19,46
0
0
0
0
0
0
3,63
0,85
-14,92
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl.