Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  20/04/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych Spółek 90,31 PLN
0,67
6,31
38,3
44,98
-9,69
Subfundusz Akcji 224,06 PLN
1,19
6,02
20,54
28,93
122,24
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 174,26 PLN
1
4,78
10,97
15,44
72,84
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 147,2 PLN
0,32
3,74
8,6
14,22
47,19
Subfundusz Depozytowy 174,28 PLN
-0,01
2,48
3,79
8,81
72,86
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 102,01 PLN
-0,09
0
0
0
2,01
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 32,67 EUR
131,06 PLN
35,13 USD
0,55
0,01
-0,09
8,68
3,88
-15,57
11,12
8,42
-8,73
0
0
0
15,89
12,27
1,65
Subfundusz Absolute Return 29,56 EUR
118,57 PLN
31,79 USD
0,44
-0,09
-0,16
14,35
9,31
-11,15
16,47
13,62
-4,33
0
0
0
25,25
21,34
9,89
Globalny Akcji 37,48 EUR
150,32 PLN
40,3 USD
0,08
-0,46
-0,52
25,23
19,65
-2,75
0
0
0
0
0
0
27,87
21,8
1,05
Globalny Stabilnego Wzrostu 47,53 EUR
190,64 PLN
51,11 USD
0,38
-0,17
-0,23
17,42
12,21
-8,8
0
0
0
0
0
0
22,19
16,4
-3,42
Globalny Strategii Alternatywnych 28,73 EUR
115,24 PLN
30,89 USD
0,45
-0,08
-0,16
1,45
-3,03
-21,2
0
0
0
0
0
0
5,32
0,31
-16,78

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl.