Notowania i wyniki Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  27/07/2016
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 187,39 PLN
-0,15
-11,09
-9,45
-3,7
85,87
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 93,07 PLN
-0,12
2,68
17,81
26,21
-6,93
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 145,98 PLN
-0,03
-10,46
-11,34
-8,23
44,79
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 136,85 PLN
-0,09
-4,13
-2,61
-0,23
36,84
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 177,2 PLN
-0,01
1,55
3,22
5,92
75,76
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 103,03 PLN
-0,24
2,38
0
0
3,03
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,67 EUR
134,01 PLN
33,72 USD
-0,03
-0,04
-0,21
-2,7
2,45
-3,44
-0,68
4,67
-18,81
7,28
10,81
-11,24
8,8
14,79
-2,43
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 26,44 EUR
115,51 PLN
29,07 USD
-0,04
-0,05
-0,17
-7,71
-2,84
-8,41
1,89
7,37
-16,68
4,71
8,15
-13,38
12,03
18,21
0,48
30/07/2012
Globalny Akcji 31,79 EUR
138,89 PLN
34,95 USD
0,35
0,33
0,2
-11,42
-6,73
-12,1
0,25
5,65
-18,03
0
0
0
8,46
12,53
-12,36
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 42,37 EUR
185,14 PLN
46,59 USD
0,09
0,11
-0,04
-6,45
-1,48
-7,14
0,31
5,73
-17,98
0
0
0
8,92
13,04
-11,96
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 25,23 EUR
110,25 PLN
27,74 USD
0,32
0,31
0,14
-6,56
-1,6
-7,26
-13,33
-8,64
-29,13
0
0
0
-7,51
-4,03
-25,27
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.