Raporty bieżące

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r.

25.03.2019 o godz. 17:00

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 25 marca 2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów:

Lp. AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW % UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZ % UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1. BANCO COMERCIAL PORTUGUES 607 771 505 64,77 50,10
2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 100 000 000 10,66 8,24
3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK 76 300 000 8,13 6,29
4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ" 68 000 000 7,25 5,61

Łącznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 25 marca 2019 r. uczestniczyło 211 akcjonariuszy reprezentujących 77,35% udziałów w kapitale zakładowym Banku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.