Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r.

25.03.2019 o godz. 17:08

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 marca 2019 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Banku Millennium

 

PODSTAWA PRAWNA: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).