Raporty bieżące

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu na nabycie akcji Euro Bank S.A.

28.05.2019 o godz. 18:05

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 21/2018 z 5 listopada 2018 roku informuje, że powziął informację, iż w dniu 28 maja 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia przez Bank Millennium, wraz ze swoim podmiotem dominującym, Banco Comercial Português, S.A., akcji Euro Bank S.A. ("Euro Bank") w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Euro Banku oraz udziału w jego kapitale zakładowym oraz bezpośrednio stania się podmiotem dominującym Euro Banku.

Wydanie wskazanej wyżej decyzji oznacza, że spełnił się drugi z warunków zawieszających z przedwstępnej umowy nabycia akcji z dnia 5 listopada 2018 r. dotyczącej zakupu przez Bank ok. 99,787 % akcji Euro Bank S.A. od SG Financial Services Holdings.

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne