Raporty bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 25 marca 2019 r.

26.02.2019 o godz. 14:30

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 25 marca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Informacja o sposobie głosowania.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia za rok obrotowy 2018:
  a) sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2);
  b) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 3);
  c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. obejmującego:
  - podsumowanie działań Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
  - raport z oceny funkcjonowania w Banku Millennium S.A. polityki wynagradzania,
  - ocenę stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”,
  - raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
  -sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.,
  - sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 5).
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (uchwały od nr 6 do nr 27).
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.