Ocena odpowiedniości

Bank przeprowadza test oceny odpowiedniości oferowanych instrumentów i produktów finansowych dla Klientów Detalicznych.

Celem testu jest wskazanie instrumentów i produktów finansowych, które są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w przypadku transakcji w zakresie poszczególnych grup instrumentów i produktów finansowych.

Na podstawie informacji udzielonej przez Klienta, Bank przeprowadza ocenę odpowiedniości przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych oraz w dowolnym momencie na życzenie Klienta. Bank może również proponować przeprowadzenie aktualizacji informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości instrumentów i produktów finansowych Klienta.


Ocena odpowiedniości może zostać wykonana:

  • w każdej placówce Banku,
  • poza placówką Banku (dotyczy Klientów Bankowości Przedsiębiorstw).

W przypadku transakcji zawieranych z Klientami Profesjonalnymi, Bank uznaje, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest w stanie właściwie ocenić związane z nią ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym test oceny odpowiedniości oferowanych instrumentów i produktów finansowych nie jest dla tej grupy Klientów wymagany.