Odłóż spłatę kredytu nawet na 6 miesięcy

Zawieś spłatę kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej w zależności od potrzeb

Dla jakich produktów możesz wziąć wakacje kredytowe online?Pożyczka gotówkowa

Jeśli w wyniku epidemii Twoja obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna, możesz skorzystać z 3 lub 6-miesięcznych wakacji kredytowych. Jeśli obecnie już korzystasz z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, możesz je przedłużyć o kolejne 3 miesiące (czyli łącznie mogą trwać 6 miesięcy).

Wakacje kredytowe wydłużą okres spłaty o tyle samo miesięcy, ile trwają wakacje i mogą wpłynąć na zwiększenie raty. Bank nie pobiera opłaty za skorzystanie z wakacji kredytowych.

Wniosek o 3 lub 6-miesięczne wakacje kredytowe (a także przedłużenie już trwających wakacji) jest dostępny po spełnieniu poniższych warunków:

  • pożyczka została uruchomiona nie później niż 13.03.2020 r.
  • w momencie składania wniosku lub na dzień 29 lutego br. nie wystąpiły zaległości w spłacaniu pożyczki powyżej 30 dni

Kredyt hipoteczny

Jeśli w obecnej sytuacji spowodowanej epidemią chcesz przesunąć spłatę kredytu hipotecznego o 3 lub 6 miesięcy, wydłużymy okres kredytowania, a odsetki naliczone w trakcie wakacji doliczymy do kwoty kapitału kredytu. W związku z kapitalizacją odsetek rata kredytu po wakacjach kredytowych wzrośnie. Uruchomienie usługi nie jest obciążone dodatkową opłatą, ale nie powoduje zawieszenia płatności opłat/składek ubezpieczeniowych. Jeśli obecnie korzystasz już z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, możesz je przedłużyć o kolejne 3 miesiące (czyli łącznie mogą trwać 6 miesięcy).

Wniosek o 3 lub 6-miesięczne wakacje kredytowe (a także przedłużenie już trwających wakacji) jest dostępny po spełnieniu poniższych warunków:

  • umowa o kredyt hipoteczny została podpisana nie później niż 13.03.2020 r.
  • w momencie składania wniosku lub na dzień 29 lutego br. nie wystąpiły zaległości w spłacaniu kredytu powyżej 30 dni


W Millenecie można złożyć również wniosek o standardowe wakacje kredytowe dla kredytu hipotecznego i pożyczki gotówkowej na dotychczasowych zasadach, które trwają 1 miesiąc i są dostępne dla Klientów raz w roku.

Już korzystasz z wakacji kredytowych?


Jeśli obecnie korzystasz z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, możesz je przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zrobisz to wygodnie w Millenecie, na takich samych zasadach jak wcześniej.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

1

Zaloguj się do Millenetu.

2

Wybierz Moje finanse > Kredyty i pożyczki, a następnie kliknij Szczegóły wybranego produktu.

3

Wybierz opcję Wakacje kredytowe i zawieś spłatę raty.

Z wakacji kredytowych możesz również skorzystać dzwoniąc na TeleMillennium (801 331 331) i logując się z użyciem MilleKodu i H@sła 1. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Produkty hipoteczne

Różnica w wysokości rat przed wakacjami i po wakacjach, a tym samym koszt wakacji kredytowych, będzie zależała od:

W przypadku kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych oraz kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką sposób działania wakacji kredytowych jest następujący:

W trakcie wakacji kredytowych odsetki są naliczane od kapitału kredytu, jaki pozostawał do spłaty przed rozpoczęciem wakacji kredytowych. Na koniec wakacji odsetki są sumowane i doliczane do kwoty kredytu. Następnie odbywa się przeliczenie rat kapitałowo-odsetkowych w pozostałym okresie spłaty z uwzględnieniem podwyższonej kwoty kredytu do spłaty oraz okresu kredytowania wydłużonego o okres wakacji. W związku z tym kolejne raty kredytu będą wyższe.

Pożyczki gotówkowe

W wyniku wakacji kredytowych dla pożyczek gotówkowych:

  • Odsetki naliczone za okres wakacji kredytowych zostaną zapłacone w pierwszej kolejności tj. w najbliższych ratach.

  • Nie zmieni się liczba rat pozostałych Klientowi do spłaty, ale wydłużony zostanie okres spłaty (o taką samą ilość miesięcy o jaką nastąpiło zawieszenie/ odroczenie spłaty w wyniku wakacji).

  • W wyniku odroczenia płatności całkowity koszt kredytu oraz ostatnia rata pożyczki ulegną podwyższeniu z uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia. Odsetki te są płatne w pierwszej kolejności i powodują przesunięcie części kapitału do ostatniej raty.

  • Przykładowa symulacja spłaty rat pożyczki gotówkowej z 3-miesięcznymi wakacjami kredytowymi

UbezpieczeniaProdukty hipoteczne

Wakacje kredytowe nie powodują zawieszenia płatności opłat/składek ubezpieczeniowych, czyli należy zapewnić środki na rachunku w celu pobrania składek/opłat ubezpieczeniowych należnych w tym okresie aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej oraz zabezpieczeń kredytu hipotecznego/kredytu konsolidacyjnego/ pożyczki hipotecznej (dotyczy kredytów/pożyczek z opcją ubezpieczenia za pośrednictwem Banku).


Pożyczki gotówkowe

Jeśli kredyt jest ubezpieczony, ubezpieczenie będzie obowiązywać do pierwotnego okresu końca umowy kredytowej (nie będzie obowiązywało w okresie przedłużenia umowy o okres odpowiadający wakacjom kredytowym).


Najszybciej i najłatwiej skorzystasz z wakacji kredytowych przez Millenet


Możesz również złożyć wniosek przez TeleMillennium lub w placówce Banku.


Jeśli chcesz zawiesić spłatę wyłącznie rat kapitałowych, skontaktuj się z TeleMillennium lub odwiedź placówkę Banku.


Wakacje kredytowe w Banku Millennium udzielane są do 30.09.2020 r. zgodnie z moratorium pozaustawowym wypracowanym w ramach uzgodnień z członkami Związku Banków Polskich.

Tarcza 4.0

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0

Z zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 może skorzystać Klient, który utracił pracę lub inne główne źródło dochodu po 13.03.2020 r. (jeśli pracę lub inne główne źródło dochodu stracił tylko jeden ze współkredytobiorców, również można skorzystać z zawieszenia).

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy o utracie pracy lub innego źródła dochodu oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek muszą złożyć wszyscy współkredytobiorcy będący stroną danej umowy kredytu/pożyczki.