Potrzebujesz zawiesić spłatę kredytu lub pożyczki z powodu utraty pracy?

Możesz skorzystać z Tarczy antykryzysowej 4.0

Tarcza 4.0 - kto może skorzystać

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0

 • Z zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 może skorzystać Klient, który utracił pracę lub inne główne źródło dochodu po 13.03.2020 r. (jeśli pracę lub inne główne źródło dochodu stracił tylko jeden ze współkredytobiorców, również można skorzystać z zawieszenia).

 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy o utracie pracy lub innego źródła dochodu oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Wniosek muszą złożyć wszyscy współkredytobiorcy będący stroną danej umowy kredytu/pożyczki.

Jakie produkty można zawiesić

Wniosek o zawieszenie można złożyć dla:

 • kredytów konsumenckich
 • kredytów hipotecznych
 • innych kredytów/pożyczek

przy czym:

 • jeśli masz kilka kredytów lub pożyczek tego samego rodzaju, możesz skorzystać z zawieszenia tylko jednej umowy w ramach danej grupy
 • umowa kredytu/pożyczki nie może być zawarta później niż 12.03.2020 r., a okres kredytowania nie może kończyć się wcześniej niż 13.09.2020 r.

Zasady

Produkty hipoteczne

Zasady zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki:

 • okres zawieszenia może wynosić 1, 2 lub 3 miesiące
 • wykonanie umowy kredytu/pożyczki zostaje zawieszone z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku
 • okres kredytowania przesuwany jest o tyle miesięcy, o ile wynosi okres zawieszenia
 • w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki wstrzymana zostaje płatność rat kapitałowo-odsetkowych; w tym okresie nie są naliczane odsetki ani pobierane inne opłaty z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszaną umową kredytu/pożyczki
 • okres zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki nie jest traktowany jako okres kredytowania; okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu/pożyczki zostaną przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki
 • w przypadku, gdy w dniu doręczenia wniosku realizowane jest zawieszenie spłaty rat kredytu/pożyczki na warunkach innych niż w ramach Tarczy 4.0 (np. wakacje kredytowe), termin tego zawieszenia zostanie skrócony w momencie doręczenia prawidłowego wniosku
 • w trakcie zawieszenia można wcześniej częściowo lub całkowicie spłacić kredyt
 • w przypadku kredytów niewypłaconych w całości wypłata transz zostaje wstrzymana na okres zawieszenia
 • Bank w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przekaże kredytobiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki; w potwierdzeniu zostanie wskazany okres, na który zostało zawieszone wykonanie umowy kredytu/pożyczki, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń (brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy kredytu/pożyczki)
 • informacja o zawieszeniu wykonania umowy kredytu/pożyczki zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki przy użyciu formularza bankowego można złożyć w placówce Banku.


Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki obowiązuje na podstawie zmian wprowadzonych tzw. Tarczą 4.0. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu/pożyczki może dotyczyć następujących umów:


 1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
 3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.