Bezpieczna przyszłość dziecka

Być może są jeszcze zupełnie małe, a może wkraczają właśnie w dorosłość. Wspomóż ich w wyborach, także finansowo. Wiesz jak to zrobić?

Czy myślisz czasami o tym, kim w przyszłości zostaną Twoje dzieci? Gdzie będą mieszkać, z kim wezmą ślub, czy będą miały własne potomstwo… Zanim wkroczą w dorosłe życie i staną się zupełnie dojrzałe, pomyśl czy jesteś w stanie pomóc im finansowo, podarowując kapitał na samodzielny start w życie.

Fundusz na dobry start

Póki są jeszcze małe, możesz odkładać nawet niewielkie kwoty, które w momencie, gdy będą chciały wyfrunąć z gniazda, okażą się całkiem pokaźną sumą. Do długofalowego oszczędzania zachęcamy, proponując naszym Klientom wybór jednego z funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Millennium TFI. W przyszłości Twoje dziecko, będzie mogło wykorzystać zgromadzone przez Ciebie pieniądze na dowolny cel – zakup mieszkania, opłacenie czesnego w szkole czy kupno pierwszego samochodu.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Fundusze Inwestycyjne

Nieograniczone możliwości inwestycyjne zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Poproś o kontakt

TeleMillennium

801 331 331