Pytania i odpowiedzi

 • Od czego zależy kwota kredytu?

  Kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej, celu kredytowania oraz wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.


 • Jakie oprocentowanie kredytu oferuje Bank Millennium?

  Oferujemy oprocentowanie zmienne, które zależy od kształtowania się stóp referencyjnych na rynku. Aktualne oprocentowanie kredytów w Millennium jest oparte o stopę WIBOR 3M. Do stawki referencyjnej dodawana jest stała w całym okresie kredytowania marża Banku. Wysokość marży zależy od kwoty kredytu i poziomu wkładu własnego.

  Sprawdź jak konkurencyjne jest nasze oprocentowanie


 • Jakie źródła dochodu akceptuje Bank?

  Akceptujemy różnorodne formy zatrudnienia/uzyskiwania dochodów:

  • umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony
  • umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło)
  • działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogólnych, karty podatkowej lub ryczałtu
  • kontrakty
  • dochody z wynajmu nieruchomości (poza działalnością gospodarczą)
  • renty lub emerytury o charakterze stałym
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego
  • kontrakty marynarzy oraz innych osób zatrudnionych na statkach

 • Jakie potrzeby można sfinansować za pomocą kredytu?

  Kredyt Hipoteczny jest przeznaczony na cel mieszkaniowy np. budowę domu, nabycie domu/mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, remont, modernizację, rozbudowę domu lub mieszkania czy refinansowanie kredytu mieszkaniowego.

  Aby zobaczyć szerokie możliwości Kredytu Hipotecznego przejdź do strony Kredyt Hipoteczny.

  Pożyczkę Hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel (oprócz finansowania działalności gospodarczej). Ze względu na korzystne oprocentowanie oraz możliwość uzyskania wysokiej kwoty (aż do 70% wartości nieruchomości), pożyczka hipoteczna jest bardziej konkurencyjna od standardowych pożyczek gotówkowych.

  Przejdź do strony Pożyczka Hipoteczna.

  Natomiast Kredyt Konsolidacyjny może być przeznaczony na spłatę wielu zobowiązań finansowych zaciągniętych na mniej korzystnych warunkach w innych bankach. Dzięki Kredytowi Konsolidacyjnemu zamienisz drogie kredyty konsumpcyjne spłacane w różnych terminach, na jeden korzystnie oprocentowany, z jednym terminem płatności.

  Przejdź do strony Kredyt Konsolidacyjny.


 • Jaki muszę mieć staż pracy, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny?

  Minimum 3 miesiące, jeśli pracujesz w oparciu o umowę na czas nieokreślony lub umowę na czas określony. Dodatkowo, w przypadku drugiej z tych form zatrudnienia ogólny staż pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

  Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia, staż pracy powinien wynieść co najmniej 12 miesięcy.


 • Jaka jest minimalna i maksymalna kwota kredytu/ pożyczki?

  Minimalna kwota to 20 000 zł.

  W Banku Millennium nie istnieje kwotowe ograniczenie maksymalnej kwoty kredytu. Zależy ona od zdolności kredytowej oraz wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

   


 • Na jaki okres mogę zaciągnąć kredyt/pożyczkę?

  Kredyty Hipoteczne Millennium udzielane są na okres do 35 lat. W przypadku Pożyczek Hipotecznych (udzielanych na cel niemieszkaniowy) okres kredytowania wynosi maksymalnie 25 lat.

  Jeśli zamierzasz skonsolidować swoje dotychczasowe zobowiązania o charakterze konsumpcyjnym, możesz liczyć na 30-letni okres spłaty kredytu.

  Należy pamiętać, że kredyt powinien być spłacony przed ukończeniem 75 roku przez Kredytobiorcę.


 • Na czym polega częściowa spłata kredytu? Czy jest podpisywany aneks do umowy?

  Częściowa spłata kredytu skutkuje obniżeniem salda zadłużenia. W tym celu należy powiadomić Bank poprzez złożenie pisemnej dyspozycji.
  W dyspozycji klient wybiera jedną z dwóch opcji wcześniejszej spłaty:

  • obniżenie rat kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania
  • skrócenie okresu kredytowania z utrzymaniem dotychczasowej wysokości raty.

  Za wcześniejszą spłatę kredytu należy uiścić prowizję zgodną z umową i cennikiem obowiązującym klienta. Prowizja za wcześniejszą spłatę jest pobierana od kwoty wcześniejszej spłaty. Od złożenia dyspozycji do jej realizacji środki na pokrycie prowizji za wcześniejszą spłatę muszą pozostawać na Twoim rachunku.

  Wcześniejsza spłata kredytu nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.


 • Jak długo Bank rozpatruje wniosek kredytowy?

  Bank może wydać decyzję kredytową nawet w 24h, jeśli aplikacja kredytowa klienta będzie kompletna tzn. poprawnie będą wypełnione wszystkie wymagane pola we wniosku kredytowym oraz złożony i pozytywnie zweryfikowany przez Bank zostanie komplet wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów. Na tempo procesu w dużej mierze wpływ ma klient banku, m.in. poprzez zadbanie o kompletność wymaganej dokumentacji, sprawne uzupełnianie ewentualnych braków, itp.


 • Czy można spłacić kredytem Banku Millennium, kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w innym banku?

  Tak. Na spłatę kredytu hipotecznego w innym banku możesz przeznaczyć środki uzyskane w ramach Kredytu Hipotecznego w Banku Millennium. Dzięki korzystnemu okresowi kredytowania (nawet do 35 lat) i atrakcyjnym marżom możesz spłacać kredyt na znacznie korzystniejszych warunkach.


 • Na jaki cel można przeznaczyć Kredyt Konsolidacyjny?

  Kredytem Konsolidacyjnym możesz spłacić swoje dotychczasowe zobowiązania, tj.:

  • kredyt mieszkaniowy
  • kredyt samochodowy
  • kredyt ratalny
  • pożyczkę gotówkową
  • limity na karcie kredytowej
  • limity kredytowe w rachunkach bieżących
  • pozostałe kredyty konsumpcyjne.

  Korzystne warunki kredytowe oraz wygoda spłaty powoduje, że zamiana kilku obecnie spłacanych kredytów i pożyczek w jeden Kredyt Konsolidacyjny jest bardzo opłacalna.


 • W jaki sposób spłacany jest kredyt? Jaka jest różnica między ratami równymi i malejącymi?

  Raty są pobierane z Twojego rachunku w kwocie, na którą składa się rata kapitałowa i rata odsetkowa.

  Różnica między ratami równymi i malejącymi polega na różnym zestawieniu części kapitałowej i odsetkowej w racie. W systemie rat równych saldo zadłużenia jest rozłożone na równe płatności w kolejnych miesiącach. Kwota kapitału w racie rośnie, podczas gdy odsetki maleją. Pod koniec okresu spłaty pojedyncza rata zawiera już głównie część kapitałową.

  Wybierając opcję spłaty kredytu w ratach malejących, płacisz równą ratę kapitałową, podczas gdy wysokość odsetek maleje w kolejnych miesiącach, ponieważ są one naliczane od jeszcze niespłaconej części kredytu. Spłata w systemie rat malejących wiąże się z wyższą ratą na początku.

  Spłacając kredyt w ratach równych zaczynasz od niższych kwot niż te, które musiałbyś wpłacać przy ratach malejących, co przyczynia się do Twojego większego komfortu i dzięki czemu nie musisz nadwerężać domowego budżetu. System rat równych można polecić osobom, które przewidują, że ich sytuacja finansowa w najbliższych latach utrzyma się na dotychczasowym poziomie lub nawet poprawi.


  Zaletą rat malejących są niższe koszty odsetek w całym okresie kredytowania. Dzieje się tak dlatego, że w systemie rat malejących szybciej spłacasz kapitał, a odsetki w każdym kolejnym miesiącu naliczane są od coraz mniejszej kwoty. Taki system spłaty kredytu jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy początkowo mogą płacić relatywnie dużo, ale przewidują, że za jakiś czas ich sytuacja może ulec zmianie. Dlatego wolą się zabezpieczyć i wybrać taki wariant spłaty, który z czasem będzie wymagał coraz mniejszych nakładów finansowych.

  W przypadku, gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału, co miesiąc spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału kredytu. Po upływie karencji rozpoczynasz spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową.

  W przypadku, gdy korzystasz z wakacji kredytowych, nie spłacasz w danym miesiącu raty kapitałowo - odsetkowej.


 • Co to jest karencja w spłacie kredytu?

  Karencja to okres, w którym płacisz jedynie odsetki od aktualnego zadłużenia.
  Łączny okres karencji w okresie kredytowania nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Jeśli korzystasz ze środków na dowolny cel, maksymalny okres trwania karencji od spłaty raty kapitałowej wynosi standardowo do 6 miesięcy. W przypadku kredytu na cele mieszkaniowe zaczynasz płacić pełną ratę kapitałowo - odsetkową nie później niż po 24 miesiącach.

  Karencja jest obowiązkowa w przypadku kredytu wypłacanego w transzach i przeznaczonego na:

  • nabycie prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego w trakcie budowy
  • na budowę domu lub na remont, rozbudowę, modernizację domu/lokalu mieszkalnego.

  Karencja powinna wówczas trwać do momentu uruchomienia ostatniej transzy kredytu oraz zakończenia budowy.


 • Czy możliwa jest karencja w spłacie Kredytu Hipotecznego?

  Tak. Umożliwiamy karencję w spłacie Kredytu Hipotecznego nawet do 24 miesięcy. Jeżeli zamierzasz skorzystać z Pożyczki Hipotecznej i otrzymać pieniądze na dowolny cel, umożliwiamy odroczenie spłaty kapitału do 6 miesięcy. W okresie karencji spłacane są jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału.


 • Czy można łączyć dochody Kredytobiorców?

  Tak, o kredyt hipoteczny w Banku Millennium może ubiegać się maksymalnie czterech Kredytobiorców. Oznacza to, że badanie zdolności kredytowej może być przeprowadzane na podstawie sumy dochodów osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu. Osoby te nie muszą być spokrewnione.

  Także w przypadku jednej osoby możliwe jest badanie zdolności kredytowej w oparciu o dochody uzyskiwane przez nią z różnych źródeł (np. z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych).


 • Od niedawna prowadzę własną działalność gospodarczą. Czy Bank może udzielić mi kredytu?

  Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w Banku Millennium, wystarczy, że działalność gospodarcza prowadzona jest co najmniej 12 miesięcy.


 • Co to jest wartość odtworzeniowa nieruchomości?

  Pojęcie wartości odtworzeniowej stosowane jest w przypadku domów w trakcie użytkowania. Wartość odtworzeniowa odpowiada wysokości kosztów odbudowy określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i materiałów.


 • Co jest zabezpieczeniem docelowym kredytu?

  Zabezpieczeniem docelowym kredytu hipotecznego jest:

  • wpis hipoteki na rzecz Banku Millennium do księgi wieczystej nieruchomości (domu, mieszkania, działki) należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej
  • cesja praw na rzecz Banku z ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy.

 • Czy zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość inna niż kredytowana?

  Tak, zabezpieczeniem kredytu może być inna nieruchomość, zarówno należąca do Kredytobiorcy, jak i osoby trzeciej.


 • Co to są wakacje kredytowe?

  Raz w każdym roku trwania umowy kredytowej możesz skorzystać z wakacji kredytowych, tzn. nie zapłacić jednej raty kredytu w terminie.

  Zlecenie to możesz zrealizować on-line, bez konieczności odwiedzania placówki Millennium. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu Millenet, przejdziesz do części Kredyty, Informacje szczegółowe, rozwiniesz listę „Więcej" i wybierzesz opcję Wakacje kredytowe. O zmianę terminu spłaty raty możesz również wnioskować, korzystając z opcji „Kontakt" na stronie www.bankmillennium.pl.

  O wakacje kredytowe możesz także wnioskować w placówce Banku, gdzie otrzymasz wniosek o udzielenie wakacji kredytowych.

  Prawo do skorzystania z wakacji kredytowych nabywasz po 12 miesiącach trwania umowy kredytu.


 • Jaki jest czas oczekiwania na podpisanie umowy po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej?

  To, jak szybko zostanie sporządzona umowa i przedłożona Ci do podpisania zależy w znacznym stopniu od tego, jak szybko spełnisz warunki do umowy.

  Pamiętaj, że wraz z wnioskiem kredytowym składasz dokumenty, których przedstawienie jest wymagane do uzyskania kredytu. Są to:

  • dokumenty dotyczące posiadanych produktów finansowych (np. wyciągi z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniownych, opinie bankowe),
  • dokumenty dotyczące wysokości osiąganych dochodów (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, czy umowy cywilnoprawne, tj. umowy o dzieło/umowy zlecenie),
  • dokumenty dotyczące celu kredytowania (np. umowa przedwstępna nabycia nieruchomości),
  • dokumenty dotyczące zabezpieczeń (odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie).

  Na każdym etapie uzyskiwania kredytu, możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub informacji. Dotyczy to także okresu po uzyskaniu decyzji kredytowej, a przed podpisaniem umowy. Jeśli zwlekasz z ich dostarczeniem, może to wpłynąć na opóźnienie terminu podpisania umowy. Dokument nie zostanie wygenerowany do chwili dostarczenia wymaganych informacji (czyli spełnienia tzw. warunków do umowy).


  Po przygotowaniu umowa zostaje przekazana do placówki Banku. Korzystając z podanych przez Ciebie we wniosku danych kontaktowych, pracownik Millennium zaprosi Cię do Banku na jej podpisanie w dogodnym terminie.

  Umowa kredytu powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie 60 dni od dnia podjęcia decyzji kredytowej. Jeżeli umowa kredytu nie zostanie zawarta w tym terminie, decyzja kredytowa traci ważność.


 • Czy istnieje możliwość zapoznania się z umową kredytową przed jej podpisaniem?

  Tak, zanim podpiszesz umowę, możesz prosić o udostępnienie w placówce Banku wzoru umowy kredytowej. Pamiętaj, że dokument ten ma jedynie charakter orientacyjny.

  W przypadku każdego Klienta przygotowywana jest indywidualna umowa, zawierająca zapisy adekwatne w jego sytuacji (np. dane osobowe wnioskodawcy, czy listę warunków, które musisz spełnić, aby mogły zostać uruchomione środki przyznane w ramach kredytu itd.). Taką indywidualną umowę także możesz otrzymać do wglądu, by zapoznać się z jej szczegółowymi zapisami.

  Większość informacji przydatnych w procesie udzielania kredytu znajduje się również w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A.


 • W jakim czasie nastąpi wypłata środków przyznanych w ramach kredytu?

  To Ty decydujesz, kiedy mamy wypłacić ustaloną kwotę kredytu. Aby Bank mógł przelać środki przyznane w ramach kredytu na wskazany rachunek, po podpisaniu umowy kredytowej złóż dyspozycję wypłaty.

  Pamiętaj!

  • wypłata kredytu/pierwszej transzy powinna nastąpić w okresie ważności umowy kredytowej. Umowa jest ważna 60 dni od daty jej sporządzenia. Data sporządzenia umowy znajduje się na pierwszej stronie, w nagłówku umowy.
  • wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić nie później niż 24 miesiące od momentu wypłaty pierwszej transzy.
  • wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić przed upływem okresu karencji.
  • wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Ciebie w dyspozycji uruchomienia środków, po spełnieniu wszystkich warunków wypłaty określonych w umowie kredytowej.

  Dyspozycję należy złożyć na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków. Oznacza to, że jeżeli chcesz uruchomić środki z kredytu np. w czwartek, dyspozycja powinna być złożona najpóźniej w poniedziałek.

  Jeżeli wypłata kredytu odbywa się w transzach (których wysokość określa umowa przedwstępna lub zestawienie kosztów i zaawansowania budowy), Bank może zlecić kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy. Wówczas złożenie dyspozycji powinno wyprzedzać dzien wypłaty o 10 dni roboczych.

  Formularz dyspozycji wypłaty możesz otrzymać w dowolnej placówce detalicznej Millennium. Możesz go też pobrać ze stron internetowych. Po wypełnieniu dokumentu należy go podpisać i złożyć w placówce Banku.