O produkcie

Czym jest akredytywa dokumentowa?

Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez eksportera odpowiednich dokumentów transportowych stwierdzających wywiązanie się z kontraktu handlowego. Termin przedstawienia dokumentów jest zarazem terminem ważności akredytywy. Akredytywa jest otwarta po przyjęciu od Klienta zlecenia wystawienia akredytywy oraz ustanowienia płynnego zabezpieczenia.

Zapoznaj się ze schematem działania akredytywy!

Czy akredytywa jest rozwiązaniem dla Ciebie?

Jeśli prowadzisz działalność handlową bądź usługową i często nawiązujesz nowe kontakty handlowe, akredytywa jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Będzie ona zabezpieczeniem transakcji z kontrahentami, których wiarygodności nie możesz potwierdzić, a także gdy kontakty z obecnymi kontrahentami się pogorszyły. Ponadto, akredytywa jest nieodzownym narzędziem ochrony Twojego biznesu, gdy sytuacja polityczna bądź ekonomiczna kraju kontrahenta jest mało stabilna.

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez Bank dokumentów, a także pomoże w przygotowaniu zlecenia otwarcia akredytywy (dot. akredytywy importowej).

Jakie rodzaje akredytywy oferujemy?

 • własną (importową) - Ty jako importer zlecasz nam otwarcie akredytywy, a my - zgodnie z Twoimi instrukcjami - zobowiązujemy się do dokonania wypłaty określonej kwoty beneficjentowi (zagraniczny eksporter), gdy spełni on przewidziane w umowie akredytywy warunki. Warunki wypłaty świadczenia, w tym lista wymaganych dokumentów, zawiera umowa.
 • obcą (eksportową) - współpracując z bankiem zagranicznego eksportera, dokonujemy awizacji akredytywy, zapoznając Cię z jej warunkami. Na wniosek obcego banku możemy dokonać potwierdzenia akredytywy, czyli wyrażamy zgodę na pełne zaangażowanie finansowe. Badamy też dostarczone przez Ciebie wymagane dokumenty i informujemy Cię o ewentualnych brakach lub nieprawidłowościach.

Korzyści

Jakie korzyści osiągniesz jako importer?

 • bank zapewni Ci bezpieczeństwo realizacji transakcji zarówno z obecnymi, jak i nowymi kontrahentami,
 • żądając dokumentów, będziesz miał pewność, że towar został wysłany zgodnie Twoimi instrukcjami,
 • dobierając odpowiednio wymagane dokumenty, ograniczysz ryzyko jakościowe, transportowe oraz nieterminowość dostaw,
 • warunki akredytywy możesz zawsze dostosować do określonej transakcji,
 • uzależnisz dokonanie płatności od udokumentowania przez kontrahenta prawidłowego wywiązania się z kontraktu,
 • możesz uzyskać finansowanie płatności odroczonych,
 • możesz negocjować korzystniejsze warunki transakcji, gdyż zapewnisz swojemu kontrahentowi bezpieczeństwo transakcji (eliminujesz ryzyko nieuiszczenia lub opóźnienia zapłaty).

Jakie korzyści osiągniesz jako eksporter?

 • uzyskasz gwarancję otrzymania należności niezwłocznie po wysłaniu towaru i złożeniu w banku dokumentów towarowych zgodnych z akredytywą,
 • będziesz zabezpieczony przed ryzykiem odstąpienia przez importera od realizacji kontraktu lub zmiany ustalonych warunków, a także przed nieprzyjęciem towaru,
 • masz pewność otrzymania zapłaty za dostarczenie dokumentów zgodnych z akredytywą - płatność nie jest zależna od zachowania importera, a tym samym wyeliminowane jest ryzyko nieotrzymania lub opóźnienia zapłaty,
 • jeśli stwierdzisz, że warunki zawarte w akredytywie Ci nie odpowiadają, możesz zdecydować się na jej nieprzyjęcie lub poprosić o dokonanie zmian,
 • dzięki zabezpieczeniu płatności przez bank i odroczonej płatności za towary i usługi możesz zaoferować importerowi atrakcyjne warunki płatności,
 • z góry wiesz, w jakim terminie zabezpieczona będzie płatność.

Jak skorzystać?

Jakie dokumenty są zazwyczaj wymagane przy akredytywie?

Do typowych dokumentów wymaganych w akredytywie należą:

 • faktura,
 • dokument transportowy,
 • dokument ubezpieczeniowy,
 • inne dokumenty, np. świadectwo pochodzenia towaru, zaświadczenie wagi, świadectwo standaryzacyjne.

Przykładowe dokumenty przewozowe i wysyłkowe to:

 • konosament morski,
 • konosament żeglugi śródlądowej,
 • wtórnik przewozowego listu kolejowego,
 • lotniczy list przewozowy,
 • samochodowy list przewozowy,
 • pocztowy kwit nadawczy,
 • zaświadczenie spedytora,
 • dokument dla transportu kombinowanego.