O produkcie

Inkaso płatności to pakiet usług polegających na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta. Do transakcji Klient może zgłosić wybranych przez siebie kontrahentów, a rozliczenia prowadzone są zarówno w polskich złotych, jak również w walutach obcych. Inkaso Płatności oferowane jest w ramach jednej umowy faktoringowej łącznie z Faktoringiem Niepełnym lub Faktoringiem Pełnym z Ubezpieczeniem.

Naszym Klientom oferujemy:

  • ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności,
  • monitorowanie terminowości spłat,
  • dochodzenie należności, w tym prowadzenie działań ponaglających w stosunku do opóźniających się kontrahentów (w zależności od ustaleń z Klientem),
  • profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych.

Korzyści dla Klienta:

  • przejęcie przez Bank czynności związanych z monitorowaniem terminowości spłat od kontrahentów,
  • prowadzenie przez Bank czynności ponaglających w przypadku niedokonania spłaty przez kontrahenta,
  • brak minimalnej kwoty wierzytelności przekazywanej do Inkasa Płatności,
  • całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank, umożliwiającej  kontrolę statusu rozliczeń faktoringowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  • możliwość korzystania z innych usług faktoringowych (takich jak Faktoring Niepełny czy Faktoring Pełny z Ubezpieczeniem) w ramach jednej umowy faktoringowej.