O produkcie

Faktoring samorządowy to usługa finansowa, w której Bank zapewnia dostawcom jednostek samorządu terytorialnego (JST) pewne źródło finansowania kredytu kupieckiego bez konieczności badania ich sytuacji ekonomicznofinansowej. W ramach podpisanej z klientem umowy faktoringowej Bank nabywa i finansuje 100 % wartości nominalnej wierzytelności przysługującej Klientowi od JST oraz przejmuje ryzyko opóźnienia spłaty wierzytelności przez JST.

W ramach produktu istnieje również możliwość dokonania spłaty przez JST w okresie dłuższym niż termin płatności, tj. zgodnie z planem spłat zaakceptowanym przez Bank.

Naszym Klientom oferujemy:

 • finansowanie nabytych wierzytelności,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności,
 • przejęcie ryzyka opóźnienia spłaty wierzytelności przez JST,
 • profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych.

Korzyści dla Klienta:

 • otrzymanie środków finansowych przed terminem płatności wierzytelności,
 • przejęcie przez Bank ryzyka opóźnienia spłaty wierzytelności,
 • finansowanie nie wymaga badania kondycji finansowej Klienta.
 • całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank, umożliwiającej przeprowadzanie transakcji faktoringowych on-line  oraz kontrolę statusu rozliczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego:

 • brak wymogu przeprowadzenia przetargu publicznego (dotyczącego obsługi finansowej). Bank finansuje istniejące zobowiązania.
 • możliwość dokonania spłaty po terminie płatności zgodnie z planem spłat zaakceptowanym przez Bank,
 • JST nie ponosi żadnych kosztów związanych z transakcją faktoringową (o ile nie korzysta z dodatkowego terminu na spłatę zobowiązania).