Notowania funduszy inwestycyjnych Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  22/01/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Bieżąca wycena Sortuj malejąco
Zmiana dzienna % Sortuj malejąco
Stopa zwrotu %
Od początku Sortuj malejąco
Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych Spółek 80,52 PLN
0,56
1,16
1,87
-10
-19,48
Subfundusz Akcji 207,36 PLN
0,99
0,85
0,03
-4,1
105,67
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 164,09 PLN
0,84
0,53
-0,52
-2,48
62,76
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 142,99 PLN
0,42
0,94
1,68
-0,27
42,98
Subfundusz Depozytowy 173,73 PLN
0,06
0,39
1,3
2,74
72,32
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 102,61 PLN
0,21
1,41
0
0
2,61
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,11 EUR
129,48 PLN
35 USD
0,6
0,1
1,1
-0,53
0,35
-5,69
-2,4
1,23
-15,87
0,57
3,78
-13,71
6,81
10,91
1,27
Subfundusz Absolute Return 25,94 EUR
111,52 PLN
30,15 USD
0,86
0,32
1,31
0,35
1,23
-4,86
-0,08
3,62
-13,86
-1,29
1,85
-15,29
9,92
14,12
4,22
Globalny Akcji 32,02 EUR
137,66 PLN
37,21 USD
1,27
0,73
1,72
2,2
3,08
-3,12
1,78
5,54
-12,28
3,12
6,41
-11,53
9,25
11,54
-6,7
Globalny Stabilnego Wzrostu 41,89 EUR
180,11 PLN
48,69 USD
0,87
0,35
1,35
1,13
2
-4,13
-0,38
3,31
-14,13
2,7
5,97
-11,87
7,69
9,97
-7,99
Globalny Strategii Alternatywnych 26,55 EUR
114,17 PLN
30,86 USD
0,64
0,15
1,11
-0,71
0,15
-5,89
-8,73
-5,33
-21,32
-5,98
-2,98
-19,34
-2,68
-0,62
-16,86

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl.