Notowania funduszy inwestycyjnych Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  17/12/2014
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Bieżąca wycena Sortuj malejąco
Zmiana dzienna % Sortuj malejąco
Stopa zwrotu %
Od początku Sortuj malejąco
Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych Spółek 79,35 PLN
0,21
-1,54
-4,78
-8,46
-20,65
Subfundusz Akcji 203,46 PLN
0,35
-3,49
-4,54
-3,92
101,81
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 161,81 PLN
0,29
-2,55
-3,66
-2,09
60,49
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 140,97 PLN
0,18
-1,08
-0,92
-0,57
40,96
Subfundusz Depozytowy 172,97 PLN
0,03
0,01
1,1
2,73
71,56
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 100,77 PLN
0,14
-0,07
0
0
0,77
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,42 EUR
128,64 PLN
37,92 USD
-0,75
0,07
-1,12
-0,29
-0,21
-0,52
-1,39
0,72
-9,46
2,6
3,82
-7,08
7,91
10,19
9,72
Subfundusz Absolute Return 25,64 EUR
108,43 PLN
31,96 USD
-1,04
-0,2
-1,39
-0,47
-0,39
-0,71
-1,91
0,18
-9,95
-0,81
0,36
-10,2
8,64
10,96
10,47
Globalny Akcji 30,26 EUR
127,96 PLN
37,72 USD
-0,59
0,26
-0,92
-2,39
-2,31
-2,61
-4,24
-2,18
-12,07
1,82
3,02
-7,8
3,24
3,68
-5,42
Globalny Stabilnego Wzrostu 40,71 EUR
172,14 PLN
50,74 USD
-0,88
-0,05
-1,25
-1,62
-1,55
-1,86
-3,32
-1,25
-11,23
2,7
3,92
-7
4,65
5,1
-4,12
Globalny Strategii Alternatywnych 26,54 EUR
112,24 PLN
33,08 USD
-0,79
0,06
-1,14
-2,86
-2,77
-3,08
-8,67
-6,71
-16,15
-3,67
-2,52
-12,76
-2,71
-2,3
-10,88

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl.