Notowania funduszy inwestycyjnych Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  19/12/2014
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Bieżąca wycena Sortuj malejąco
Zmiana dzienna % Sortuj malejąco
Stopa zwrotu %
Od początku Sortuj malejąco
Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych Spółek 79,69 PLN
-0,42
-1,37
-4,68
-8,2
-20,31
Subfundusz Akcji 205,26 PLN
-0,63
-2,78
-3,74
-2,92
103,59
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 162,79 PLN
-0,54
-2,05
-3,12
-1,5
61,47
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 141,49 PLN
-0,22
-0,79
-0,63
-0,13
41,48
Subfundusz Depozytowy 173,01 PLN
-0,03
0,06
1,13
2,69
71,6
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 100,92 PLN
-0,07
0,25
0
0
0,92
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,19 EUR
128,92 PLN
37,06 USD
-0,72
0,08
-0,96
-1,28
-0,02
-3,29
-1,98
0,94
-11,23
1,58
4,02
-8,83
7,09
10,43
7,23
Subfundusz Absolute Return 25,76 EUR
110 PLN
31,62 USD
-0,39
0,42
-0,63
-0,35
0,89
-2,41
-1,6
1,34
-10,9
-0,85
1,53
-11
9,15
12,57
9,3
Globalny Akcji 31,07 EUR
132,7 PLN
38,14 USD
0,88
1,69
0,61
-0,83
0,45
-2,83
-1,77
1,19
-11,03
3,26
5,75
-7,34
6
7,52
-4,36
Globalny Stabilnego Wzrostu 41,17 EUR
175,82 PLN
50,54 USD
0,22
1,02
-0,02
-1,1
0,14
-3,12
-2,19
0,76
-11,41
3,11
5,58
-7,45
5,84
7,35
-4,5
Globalny Strategii Alternatywnych 26,63 EUR
113,73 PLN
32,69 USD
-0,15
0,67
-0,37
-3,02
-1,79
-5
-8,39
-5,63
-17,03
-3,86
-1,54
-13,7
-2,38
-1
-11,93

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl.