Notowania funduszy inwestycyjnych Millennium TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  25/03/2015
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Dynamicznych Spółek 88,66 PLN
-0,15
4,85
6,9
1,94
-11,34
Subfundusz Akcji 218,92 PLN
-0,44
2,76
1,32
3,69
117,14
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 170,81 PLN
-0,39
2,13
0,93
2,89
69,42
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 146,18 PLN
-0,08
1,05
1,9
2,89
46,17
Subfundusz Depozytowy 174,26 PLN
-0,01
0,06
0,92
2,78
72,84
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 102,64 PLN
0,21
0,01
2,58
0
2,64
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 31,96 EUR
130,8 PLN
35,02 USD
0,41
0
0,29
2,04
0,24
-1,66
3,8
1,73
-10,59
6,82
4,31
-15,27
13,37
12,04
1,33
Subfundusz Absolute Return 28,85 EUR
118,08 PLN
31,61 USD
0,38
0
0,25
4,15
2,3
0,35
10,75
8,55
-4,62
11,74
9,12
-11,36
22,25
20,84
9,26
Globalny Akcji 36,39 EUR
148,92 PLN
39,87 USD
0,05
-0,35
-0,08
4,12
2,27
0,35
15,16
12,84
-0,85
21,91
19,04
-3,3
24,16
20,66
-0,03
Globalny Stabilnego Wzrostu 46,23 EUR
189,2 PLN
50,65 USD
0,26
-0,14
0,12
3,4
1,55
-0,37
10,18
7,99
-5,11
14,8
12,11
-8,94
18,84
15,52
-4,29
Globalny Strategii Alternatywnych 28,16 EUR
115,25 PLN
30,85 USD
0,32
-0,08
0,16
1,48
-0,33
-2,22
0,46
-1,54
-13,49
0,11
-2,25
-20,61
3,23
0,32
-16,89

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl.