Subfundusz Depozytowy - Bank Millennium

Nawigacja główna

Nawigacja boczna

Najczęściej używane funkcje

POPROŚ O KONTAKTLink otwiera się w nowym oknie

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie.

Bank zawsze przy Tobie!

Pobierz aplikację Banku Millennium na swój telefon.

Kursy walut
Waluta kupno sprzedaż
EUR 4.0644
4.3158
USD 2.944
3.1261
CHF 3.3818
3.5962
GBP 4.936
5.2676

23.04.2014, g. 12:02

Notowania TFI

Główna treść

Subfundusz Depozytowy

Początek działalności:
Zarządzający:
Aktywa subfunduszu w dniu 31.03.2014:
Minimalna pierwsza wpłata:
Następna wpłata:Agent transferowy:
Depozytariusz:
Rachunek nabyć funduszu:
02.01.2002
Millennium TFI
1 432 479 008,96 PLN
500 PLN
500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłat na każdy subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN
ProService Agent Transferowy
Bank Millennium S.A.
63 1160 2202 0000 0000 6085 6500
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu 17.04.2014:  170.07 PLN

Wykres

Źródło: Millennium TFI

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym oprocentowaniu oraz bezkuponowe, o okresie do terminu wykupu nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 100% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Opłaty i koszty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa:
max. 0,5%
min. 0,0%

Opłata za zarządzanie:
max. wskazana w prospekcie 2%
aktualnie pobierana 1,4%

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (stan na 31.12.2012):
WKC 1,41%

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kontakt