W Millennium możesz korzystnie inwestować i pomnażać Twoje wolne środki finansowe. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienci Millennium mają do wyboru różne formy oszczędzania, różniące się horyzontem czasowym inwestycji i poziomem potencjalnych zysków. Fundusz Inwestycyjny Otwarty Millennium, zarządzany jest przez doświadczonych doradców inwestycyjnych z Millennium TFI S.A. To atrakcyjna propozycja dla osób oczekujących wyższych zysków w dłuższym okresie niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Subfundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Subfundusz Depozytowy - zapewnia ochronę realnej wartości środków zgromadzonych w Subfunduszu przy minimalnym poziomie ryzyka. Środki Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe o okresie wykupu do 1 roku (np. bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej).

Subfundusz Stabilnego Wzrostu - umożliwia długoterminowy wzrost wartości środków powierzonych Subfunduszowi przy znacznie ograniczonym ryzyku dokonywanych inwestycji. Subfundusz lokuje zgromadzone środki w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje Skarbu Państwa oraz w ograniczonym zakresie w akcje.

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego - Subfundusz lokuje środki w akcje, obligacje Skarbu Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności.

Subfundusz Akcji - umożliwia długoterminowy wzrost wartości środków powierzonych Subfunduszowi przez Klientów. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, wybierając spółki oferujące duży potencjał wzrostu.

Subfundusz Dynamicznych Spółek  - umożliwia długoterminowy wzrost wartości środków powierzonych Subfunduszowi przez Klientów. Subfundusz inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek o bardzo dobrych perspektywach wzrostu.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 marca 2013 r. Millennium TFI wprowadza możliwość dokonywania zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami Millennium FIO a Subfunduszami Millennium SFIO w obrębie rejestrów w PLN. W związku z wprowadzoną modyfikacją data wyceny tego typu zleceń zamiany wynosi dwa dni robocze od dnia otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego. W przypadku dokonania zamiany z Millennium FIO na Millennium SFIO lub odwrotnie zostanie odprowadzony podatek od zysków kapitałowych, natomiast jeżeli zamiany nastąpią w obrębie Millennium FIO lub Millennium SFIO podatek od zysków kapitałowych odprowadzony zostanie w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.